Dražba budovy Kultúrny dom s prístavbou a priľahlých pozemkov v k.ú. Banská Bystrica

Stav Aktuálna
Dátum dražby 03.12.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Nitra, Štefánikova 9, prvé nadzemné podlažie – kancelária dražobníka
Výmera 4 961,75 m2
Zistená / stanovená hodnota 5 392 000,00 €
Najnižšie podanie 5 392 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 16.11.2018 - 10:00 29.11.2018 - 10:00
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade

 

Dom kultúry s.č. 203 je postavený na pozemkoch parcelné číslo 1204/25 (časť konkurznej podstaty úpadcu v II. rade) a 1204/45 (parcela vo vlastníctve Mesto Banská Bystrica – evidovaná na liste vlastníctva číslo 4073, kat. územie Banská Bystrica) v katastrálnom území krajského mesta Banská Bystrica, na Námestí slobody v centrálnej časti mesta. Objekt je päť podlažný, s jedným podzemným podlažím a štyrmi výškovo rozdielne uskočenými nadzemnými podlažiami, stavba je jedinečná, atypická, má pôdorysný obdĺžnikový tvar rozmerov cca 111,5 m x 44,5 m, v podzemnom podlaží sú priestory bývalých obslužných miestností a zariadení, skladov a bývalého bábkového divadla, v nadzemných podlažiach sú priestory bývalých miestností pre kultúru, prednášky, výuku a administratívu. Niektoré konštrukčné prvky a prevažná časť zariaďovacích predmetov sú najmä vandalizmom nadmieru poškodené. Uvedenie do prevádzky-schopného stavu by si vyžadovalo značné investovanie.

Nosná konštrukcia je z monolitického železobetónového skeletu, obvodové murivo z pórobetónu a z plnej pálenej tehly, obvodový plášť je čiastočne kovohliníkový so sklenenou výplňou, okná sú hliníkové zdvojené, sčasti poškodené, vstupné steny a dvere jednoducho zasklené, sčasti poškodené, strecha plochá, podlahy na teréne a nad suterénom nie sú tepelne izolované, nášľapné vrstvy sú z keramickej dlažby, PVC a cementového poteru, v sálach sú poškodené drevené parkety, vykurovacia sústava je teplovodná nefunkčná, kotly ÚK vo vlastnej plynovej kotolni v 1. PP sú odstránené, osadené sú oceľové vykurovacie telesá a registre, nefunkčná je príprava TUV v plynovej kotolni s neúplnou technológiou, systém s cirkuláciou je nefunkčný, elektrické rozvody sú svetelné, v technickej časti aj motorické, v nedávnej minulosti bola robená čiastočná modernizácia časti "E", a to najmä kancelárie - podlahy, povrchy stien, rozvod NN, hygiena, využívaná bola ako učebné priestory a kancelárie (prenájom pre potreby vysokej školy), sčasti poškodené. Ostatné časti objektu Dom kultúry sú v značne poškodenom stave spôsobenom vandalizmom v ostatnom čase. Z toho dôvodu bolo dodatočne vykonané zabezpečenie oplotením vstupov do átria, ochrana je dodatočne zabezpečovaná použitím elektronického bezpečnostného systému vo vnútorných priestoroch.

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z bývalých skladových a technických priestorov, elektrorozvodne, strojovne vzduchotechniky, strojovne výťahu, kotolne, trafo, údržby, dielní, schodísk, chodieb, hygienických priestorov, bábkového divadla so zázemím, velína a pod.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z bývalých vstupných priestorov, vestibulu estrádnej sály, vstupu z átria, zádverí, schodísk, kuchyne, skladov, podjaviskového priestoru, miestnosti pre orchester, kina s hľadiskom, šatní, vestibulu divadla, telefónnej ústredne, vrátnice, hygieny, kancelárií a jedného bytu.

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalej estrádnej sály s javiskom, foyera estrádnej sály, schodiska, reštaurácie a prípravy, divadla s javiskom a hľadiskom, šatní a zázemia, hygieny, veľkej a malej baletnej sály, skladov, učební a hygieny, knižnice, veľkej prednáškovej sály a chodieb.

Tretie nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalej kaviarne so zázemím a hygienou, priestoru estrádnej sály a javiska, balkónu estrádnej sály, fotoateliéru, premietárne, réžie, priestoru hľadiska a javiska divadla, šatní, chodieb, hygieny a technologických priestorov.

Štvrté nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalého ateliéru, priestorov divadla (chodby, hygieny, techniky), priestorov estrádnej sály (balkóna, lóží, technických miestností, chodieb a nevyužitých priestorov.

Priestory sa dajú rôznymi spôsobmi navzájom prepájať či uzatvárať. Projektované priestory v minulosti slúžili hlavne ako estrádna sála s rovnou podlahou a balkónom, komorné divadlo, kaviareň a reštaurácia, poslucháreň, kino, bábkové divadlo, kino a ďalšie herne, záujmové krúžky a zariadenia pre deti.

Stavebné povolenie č. Výst. 5591/72 - ev.č. 343/72 bolo vydané 7.9.1972, v 1.etape bol ukončený a kolaudovaný objekt Dom kultúry kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 6580/79, ev.č. 246/79, z 13.12.1979, neskôr v roku 1988 bola kolaudovaná prístavba Kinosály konzolovite vyčnievajúcej z južnej fasády objektu, kolaudačné rozhodnutie ev.č. 51/88 z 24.3.1988 (stavebné povolenie vydané v roku 1980).

Objekt je možné zásobovať pitnou vodou z verejného rozvodu, vybudovaná je vodovodná prípojka, splašková voda je odvedená do verejnej siete kanalizačnou prípojkou, na trase kanalizačnej prípojky je 5 ks kanalizačných šácht, vybudovaných z kanalizačných betónových skruží, do objektu vedie elektrická zemná prípojka, prípojka plynu je vedená od verejného rozvodu, prekonávanie výškového rozdielu upraveného terénu je riešené železobetónovými vonkajšími schodmi s povrchom z keramickej dlažby a vonkajšími schody s povrchom z cementového poteru. V objekte sú poškodené 3 malé nákladné výťahy, 1 nákladný výťah nosnosti do 250 kg, 3 nákladné výťahy nosnosti do 500 kg a nákladná plošina nosnosti do 1000 kg, sú v nedokončenej obnove. Objekt nie je dlhšiu dobu využívaný, nie je udržiavaný, interiér bol postupne ničený vandalizmom.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Ohodnocovaný objekt Domu kultúry nie je dlhšiu dobu využívaný, po modernizácii je vhodné ho využívať na projektovaný účel. Stav časti konštrukčných prvkov a vyhradených technických zariadení vykazuje známky nadmerného opotrebenia. Vlastník stavby (Domu kultúry) nie je vlastníkom pozemkov s parcelným č.1204/25 a 1204/45 (katastrálne územie Banská Bystrica) pod stavbou, prístup k stavbe je po cudzích pozemkoch. Súčasťou predmetu dražby nie je pozemok s parcelným č.1204/45 (katastrálne územie Banská Bystrica), ktorý je vo vlastníctve Mesto Banská Bystrica.

 

 

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade

 

Ohodnocované pozemky parcelné číslo 1204/25, 1204/37 a 1204/46 sa nachádzajú v zastavanom území krajského mesta Banská Bystrica, v rovnomennom katastrálnom území. Nachádzajú sa v obytnej zóne, v juhovýchodnom okraji centrálnej mestskej zóny krajského mesta Banská Bystrica, v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie, resp. pamiatkovej zóny, medzi historickým centrom mesta a sídliskom Prednádražie, na rohu ulíc Štefánikovo nábrežie a Námestie slobody. V bezprostrednej blízkosti je hotel LUX, budova VÚB banky a bytové domy, neďaleko je Pamätník SNP, zastávky MHD, vlaková stanica, autobusová stanica, zimný štadión a kompletná vybavenosť centra. Lokalita je využívaná ako kultúrno - spoločenská a oddychová zóna mesta. V lokalite sa nenachádzajú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, a pod. Okolité pozemky sú rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Ohodnocované pozemky sú prevažne zastavané stavbou Domu kultúry s príslušenstvom v zmysle projektovaného účelu. Využitie pozemkov je obmedzené.

Adresa