Dražba nebytového priestoru 1-1 v obci Pezinok

Stav Ukončená
Dátum dražby 23.08.2017 - 09:00
Miesto konania dražby Nitra, Štefánikova 9
Výmera 57,06 m2
Zistená / stanovená hodnota 59 100,00 €
Najnižšie podanie 59 100,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 000,00 €
Obhliadky 03.08.2017 - 10:00 15.08.2017 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Pezinok Katastrálny odbor, pre obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísané na :

  • liste vlastníctva číslo 10166 ako:
  • priestor (druh nebytového priestoru: Zariadenie obchodu) číslo 1
  • na prízemí, vo vchode Šancova 6, nachádzajúci sa v
  • inej budove (popis stavby: Polyfunkčná budova) so súpisným číslom 5815 na parcele registra „C“ číslo 4852,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 5706/88190 – ín k celku,
  • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 5706/88190 – ín k celu k pozemku:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4852, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 373 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 149 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 12 m2;

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Bytový priestor číslo 1-1 nebol sprístupnený a preto popis nehnuteľnosti a samotného priestoru je prevzaté z predložených podkladov - znaleckého posudku číslo 25/2013:

Na prízemí sú umiestnené dva obchodné priestory s kuchynkou a sociálnym zariadením s domovou vybavenosťou domu (technická miestnosť)a vjazd do dvora.

Popis nebytového priestoru:

Hodnotený nebytový priestor 1-1 sa nachádza v dome č.súp. 5815 v k.ú. Pezinok. Nebytový priestor 1-1 pozostáva z priestoru na prenájom z WC a technickej miestnosti. Podlahová plocha nebytového priestoru je 57,06 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom je vo veľkosti 5706/88190. Vonkajšie zasklenie je riešené z hliníkových profilov a izolačnou sklenou výplňou. Vstupné dvere sú bezpečnostné. Omietky sú vápenné. Interiérové dvere drevené v drevenej zárubni. Podlaha je riešené z dlažby. Vo WC je WC misa, umývadlo, keramický obklad. Zdrojom tepla a TÚV je kondenzačný kotol.

Adresa
Šancová 6
90201 Pezinok