Kontakt

AUCTIO, S.R.O.

sídlo: Kmeťkova 30, 949 01 Nitra, Slovenská republika
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 19773/N

mail: auctio@auctio.sk
web: www.auctio.sk

IČO: 36765121
DIČ: 2022362452
IČ DPH: SK 2022362452

 

Kontakty

Kontaktujte nás

Bankové spojenie

Československá obchodná banka a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava, SR
Názov účtu: auctio, s.r.o.
číslo účtu: 4015303942/7500
IBAN: SK78 7500 0000 0040 1530 3942
SWIFT: CEKOSKBX

OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Názov účtu: auctio, s.r.o.
číslo účtu: 14509211/5200
IBAN: SK22 5200 0000 0000 1450 9211
SWIFT: OTPVSKBX

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6293000/1111
IBAN: SK64 1111 0000 0000 0629 3000
SWIFT: UNCRSKBX