Dražba čerpacej stanice s pozemkami v Gemerskom Jablonci

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 04.08.2022 11:00
Miesto konania dražby Mestské kultúrne stredisko, Námestie Š.M.Daxnera 1723, 979 01 Rimavská Sobota, 1.poschodie, Klubovňa č. 10 (vstup cez vchod „E“ z ulice Bélu Bartóka)
Výmera 3419,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 61 800,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 61 800,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 18 500,00 €
Obhliadky 11.07.2022 11:00 18.07.2022 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP_Gemerský Jablonec (1).pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedené na Okresnom úrade Rimavská Sobota, katastrálny odbor pre okres Rimavská Sobota, obec Gemerský Jablonec, katastrálne územie Gemerský Jablonec, zapísaná na liste vlastníctva číslo 409 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 59/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2943 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 59/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 292 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 59/6, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 184 m2,
  • iná budova (popis stavby „Čerpacia stanica PH“) so súpisným číslom 10, nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parcelné číslo 59/5,
  • iná budova (popis stavby „Nádrže“) so súpisným číslom 310, nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parcelné číslo 59/6.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Stavba nádrže so súp.číslom sa nachádza na parc.č. 59/6 v k.ú. Gemerský Jablonec. Nachádza sa v areáli čerpacej stanice. Je to objekt, kde sa nachádzajú nádrže s palivom. Ohodnotená je stavebná časť bez technológie. Dispozične pozostáva z 1 miestnosti skladu. Údržba je primeraná, životnosť 80 rokov.

Prístrešok nad stojanmi sa nachádza na parc.č. 59/5, na katastrálnej mape je prislučkovaná časť k stavbe čerpacej stanice. Pod prístreškom sa nachádzajú výdajný stojany. Konštrukcia prístrešku je z oceľových stĺpov, plochá strecha, krytina pozinkovaných plech, podlaha zámková dlažba.

Budova čerpacej stanice  PH súp.č. 10 sa nachádza na parc.č.59/5 v okrajovej časti obce Gemerský Jablonec v jeho zastavanom území. Ide o samostatne stojaci objekt s dobrým prístupom pre automobilovú dopravu, resp.peši. Objekt je napojený na inžinierske siete okrem kanalizácie a plynu. Voda je z obecnej prípojky, a kanalizácia je do žumpy. Nie je možné napojenie zemný plyn. Stavba je využívaná na projektový účel – na výdaj pohonných hmôt a nie je možné iné využitie. Je užívaná od roku 1995. Dispozičné riešenie je: technická miestnosť, sklad + denná miestnosť, bar, chodba, miestnosť, wc a sprchy. Nedostatky, ktoré boli zistené sú: zateká strecha v barovej miestnosti.

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Gemerský Jablonec v okrajovej polohe. Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Pozemky sú napojené na obecný vodovod, odkanalizovanie je riešenie do žumpy, a nie sú napojené na plynovod. 

Celková výmera pozemku je 3.419 m2.