Dražba chaty v obci Krahule

Stav Aktuálna
Dátum dražby 12.03.2019 - 10:30
Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Štefan Kutenič, SNP 147, 965 01 Žiar nad Hronom
Výmera 408,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 94 500,00 €
Najnižšie podanie 94 500,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 28 000,00 €
Obhliadky 18.02.2019 - 11:00 04.03.2019 - 09:30
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, Katastrálny odbor, pre obec Krahule, katastrálne územie Krahule, zapísanej na:

  • liste vlastníctva číslo 221 ako:
  • iná budova (popis stavby: Chata pre rekreačné účely) so súpisným číslom 146, na parcele registra „C“, číslo 72/45,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 72/10, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera: 330 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 72/45, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 78 m2;

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby

Stavba chaty na rekreačné účely súpisné číslo je postavená na parcele číslo 72/45. Na základe informácií z listu vlastníctva je zrejmé, že stavbe bolo pridelené súpisné číslo dňa 9.7.2009. Stavbe bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 18.6.2009 pod číslom 279/2009

Stavba sa skladá z troch podlaží - prízemie, čiastočné podpivničenie a obytné podkrovie.

1. Podzemné podlažie - suterén

Skladá sa z jednej miestnosti prístupnej jedine z exteriéru. Zastavaná plocha 1.PP je 40 m2

1. Nadzemné podlažie - prízemie

Na prízemí sa nachádza zádverie, sklad-lyžiareň, obývacia izba, kuchyňa, WC, schodisko do podkrovia. Zastavaná plocha 1.NP je 80 m2

1. Podkrovné podlažie - podkrovie

V podkroví je chodba, kúpeľňa a tri obytné izby. Zastavaná plocha 1. Podkrovie: 80 m2

 

Celková výmera pozemku: 408 m2

Adresa
Krahule