Dražba kotolne, komína a pozemkov v k.ú. Nitra

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční o
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 23.12.2021 - 09:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera 4 204,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 378 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 378 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 01.12.2021 - 12:30 15.12.2021 - 09:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je:

 

majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Marta Kišová, rod. Kolarovská, nar.: 03.08.1951, Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 6350 ako:

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8011/10, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 174 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8026, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 17 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8027, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 460 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1238 m2;

 

a

 

majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Peter Kiš, rod. Kiš, nar.: 15.03.1972, Bazovského 6, 949 11 Nitra, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 7427 ako:

 • Budova železníc a dráh (popis stavby: nová kotolňa) so súpisným číslom 40, na parcele registra „C“, parcelné číslo 8029/2,
 • Budova železníc a dráh (popis stavby: komín) so súpisným číslom 40, na parcele registra „C“, parcelné číslo 8029/3,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 623 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 196 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1160 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/46, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 336 m2;

 

Predmet dražby sa draží ako celok.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Nová kotolňa súp.č. 40

Hodnotená nehnuteľnosť sa nachádza na rozhraní širšieho centra a okrajovej zóny mesta Nitra, a je situovaná na rovinatom teréne v oplotenom areáli spol. AutoEU prístupom po vnútro areálovej betónovej komunikácii. Tento prístup nie je právne zabezpečený, na predmetnej parcele (parc. registra „C“ č. 8029/35) nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu a prejazdu.

Jedná sa o voľne stojaci, nepodpivničený objekt halového typu s úplným prvým a čiastočným druhým nadzemným podlažím.

Objekt bol stavebne dokončený a do prevádzky uvedený v roku 1990 ako kotolňa na tuhé palivo. V roku 1997 bola kotolňa plynofikovaná a prevádzka plynofikácie bola povolená kolaudačným rozhodnutím. Od februára 2009 bola kotolňa trvale mimo prevádzky s absenciou pravidelnej údržby, čo sa prejavilo na technickom stave prvkov. Po roku 2016 bola budova zrekonštruovaná a v súčasnosti slúži ako autoservis, predajňa a kancelársky priestor.   

Budova je v dobrom stavebnotechnickom a vizuálnom stave. 2 nadzemné podlažie je administratívne podlažie, priestory využíva softwarová firma, nájomná zmluva nebola predložená.

 

Zastavaná plocha 1 NP. je 564,25  m2 a zastavaná plocha 2.NP je 114,74 m2

 

Komín súp.č. 40

Komín na odvod spalín z kotolne je situovaný za kotolňou na parc.č. 8029/3 a do prevádzky bol spustený spoločne s kotolňou v roku 1990. Slúžil na odvod spalín z horenia uhlia v kotloch. Vyradený z prevádzky bol v roku 1997, kedy bola kotolňa prestavaná na plynovú s novými komínmi pre každý plynový kotol. V súčasnosti slúži ako stožiar pre osadenie vysielača mobilného operátora.

Zastavaná plocha je 117,38 m2

Ako príslušenstvo k nehnuteľnosti prislúcha:

 • Vodovodná prípojka
 • Betónová armatúrna šachta
 • Kanalizačná prípojka
 • Retenčná nádrž prepadovej vody z kotolne
 • Plynová prípojka
 • Betónové spevnené plochy

Pozemky podľa LV 7427

-sa nachádzajú na rozhraní širšieho centra a okrajovej zóny zastavaného územia mesta. Pozemok parcela č. 8029/2 je zastavaná novou kotolňou súp.č.40, pozemok parc.č.8029/3 je zastavaný komínom súp.č.40, ostatné pozemky sú nezastavané.

Celková výmera pozemkov je 2315 m2

 

Pozemky podľa LV 6350

 • ich celková výmera je 1889 m2. Pozemok parcela č. 8027 je zastavaná starou kotolňou, stavba však nie je predmetom dražby.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

 

Adresa
Bratislavská 40
94901 Nitra