Dražba kotolne, komínu a pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 24.10.2022 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera 4204,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 384 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 384 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 07.10.2022 10:00 17.10.2022 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie list_vlastnictva_6350_ 21.09.2022.pdf list_vlastnictva_7420_21.09.2022.pdf Oznámenie o dražbe.pdf ZP 79-2022.pdf

Predmetom dražby je:

majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Marta Kišová, rod. Kolarovská, nar.: 03.08.1951, Pod Sokolom 663/12, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 6350 ako:

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8011/10, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 174 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8026, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 17 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8027, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 460 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1238 m2;

a

majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku) Peter Kiš, rod. Kiš, nar.: 15.03.1972, Bazovského 6, 949 11 Nitra, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísaná na liste vlastníctva číslo 7427 ako:

·       Budova železníc a dráh (popis stavby: nová kotolňa) so súpisným číslom 40, na parcele registra „C“, parcelné číslo 8029/2,

·       Budova železníc a dráh (popis stavby: komín) so súpisným číslom 40, na parcele registra „C“, parcelné číslo 8029/3,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 623 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 196 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1160 m2,

·       parcela registra „C“, parcelné číslo 8029/46, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 336 m2;

 Predmet dražby sa draží ako celok.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Nová kotolňa:

Stavba novej kotolne súp.č. 40 sa nachádza v meste Nitra, na rozhraní širšieho centra mesta a okrajovej priemyselnej

zóny mesta. Prístup ku stavbe nie je právne zabezpečený, na parcele, kde sa nachádza vstup do areálu, nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu. Avšak podľa rozloženia parciel prístup na pozemky z verejnej komunikácie je technicky možný.

Charakter stavby:

Stavba je samostatne stojaci objekt halového typu. Objekt má 1. nadzemné podlažie úplné a 2. nadzemné podlažie (vstavané) čiastočné. Objekt nie je podpivničený.

Aktuálny stav:

Objekt je v užívaní od roku 1990. Od roku 2009 bola kotolňa mimo prevádzky bez pravidelnej údržby. V roku 2016 bola budova zrekonštruovaná a súčasnosti slúži ako autoservis, predajňa a kancelárske priestory. Za budovou sa nachádza prístavba garáže a veža, ktorá v súčasnosti nie je využívaná pre svoj účel.

Dispozičné riešenie:

Budova má niekoľko vstupov. Predný vstup je do predajne. Kancelárske priestory na poschodí sú prístupné bočným vchodom a vnútorným schodiskom. Zadná časť stavby slúžiaca ako autoservis má niekoľko vrátových vstupov z oboch strán budovy. Nájomné zmluvy neboli predložené.

 Zastavaná plocha:

1. nadzemné podlažie: 638,81 m2

2. nadzemné podlažie: 130,41 m2

 

Komín:

Komín súp.č. 40 slúžil na odvod spalín z kotolne. Komín je situovaný za novou kotolňou.

Charakter stavby:

Stavba je samostatne stojaci objekt.

Aktuálny stav:

Do prevádzky bol spustený spolu s kotolňou v roku 1990. Z prevádzky bol vyradený v roku 1997, kedy bola kotolňa prestavaná na plynovú s novými komínmi pre každý plynový kotol. V súčasnosti slúži ako stožiar pre osadenie vysielača mobilného operátora.

Zastavaná plocha – nadzemné podlažie: 10,17 m2

 

Pozemky:

Predmetom ohodnotenia sú pozemky na liste vlastníctva 7427 parc.č. 8029/2, 8029/3, 8029/414 a 8029/46, k.ú. Nitra.

Parc.č. 8011/1 nie je predmetom ohodnotenia. Pozemky sú prístupné po vnútro areálovej účelovej betónovej komunikácii. Pozemok parc.č. 8029/2 je zastavaný novou kotolňou súp.č. 40, parc.č. 8029/3 je zastavaný komínom súp.č. 40, ostatné pozemky sú nezastavané.

Výmera spolu: 2.315 m2

 

Predmetom ohodnotenia sú pozemky na liste vlastníctva 6350 parc.č. 8011/10, 8026, 8027 a 8029/31, k.ú. Nitra. Pozemky sú prístupné po vnútro areálovej účelovej betónovej komunikácii. Pozemok parc.č. 8027 je zastavaný starou kotolňou súp.č. 40, stavba však nie je predmetom dražby. Ostatné pozemky sú nezastavané.

 Výmera spolu: 1.889 m2

 

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.