Dražba nehnuteľnosti – kultúrna pamiatka - KAŠTIEĽ v k.ú. Chmeľov

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 05.09.2022 12:00
Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov, Jarková 24, 080 01 Prešov, veľká - zasadacia miestnosť, 1.poschodie
Výmera 0,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 385 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 385 000,00 €
Minimálne prihodenie 3 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 19.08.2022 12:00 29.08.2022 15:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie ZP_Chmeľov_2022.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Prešov – katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

  • Okres: Prešov,
  • Obec: Chmeľov,
  • Katastrálne územie: Chmeľov,
  • List vlastníctva číslo 511:

a) stavba:

    • kultúrna pamiatka-kaštiel, súpisné č. 14, postavený na parcele č. 93 pozemok (parcely registra “C“), druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, druh chránenej nehnuteľnosti: Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka),

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 14 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 615

vo výlučnom vlastníctve: PANRA-KARPATIA, s.r.o., IČO: 36470554, so sídlom č. 210, 082 15  Chmeľov, podiel 1/1;

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby:

Ohodnocovaná nehnuteľnosť- kultúrna pamiatka – kaštieľ je situovaná na severnom okraji zastavaného územia obce Chmeľov v krásnom prírodnom prostredí, ktoré naväzuje na chránené územie lesného masívu. Kaštieľ so s.č. 14 je situovaný na parc. KN č. 93 na mierne svahovitom teréne. Znalcovi nebola nehnuteľnosť sprístupnená za účelom vykonania ohodnotenia nehnuteľnosti. Znalcovi bol predložený pôvodný ZP vyhotovený znalcom Ing. Ilkovičom, č. 30/2016. Kaštieľ je stavebne vybavený a užívaný v súlade s projektovou dokumentáciou. Kultúrna pamiatka – kaštieľ bola pôvodne realizovaná v 16-17.storočí ako kaštieľ so záhradou. V neskoršom povojnovom období ju spravovala obec pre vlastné potreby a účel obecnej základnej školy, neskôr bola opustená bez základnej údržby, čo spôsobilo jej pomalý zánik. Po zmene politického režimu so zmenou jej vlastníckeho vzťahu začali sa práce na jej záchrane so zmenou účelu využitia v zmysle miestnych potrieb a v súlade s podnikateľskými aktivitami jej terajšieho vlastníka. Stavba je I.etape skolaudovaná v rozsahu suterénu a prízemia, pričom zostali nedokončené priestory kuchyne a celé podkrovie s možnosťou krátkodobého ubytovania. Súčasťou hlavnej stavby sú objekty: Kopaná studňa, spevnené plochy dvora a prípojky na technické vybavenie lokality v rozsahu: prípojka vody zo studne, prípojka do obecnej kanalizácie, prípojka zemného plynu a prípojka podzemným káblom na NN rozvody elektrickej energie.

Stavba je užívaná vlastníkom nehnuteľnosti ako administratívne zázemie spoločnosti pre kancelárie so sociálnym zázemím a školiace stredisko bez aktívneho prenájmu s uzatvorenou platnou nájomnou zmluvou. Súčasný stavebno – technický stav po rekonštrukcii objektu je pomerne dobre udržiavaný.

Stavba pozostáva zo suterénu, prízemia a podkrovia. Podkrovie v roku 2016 nebolo ešte dokončené – bez inštalácií, len uzatvorená hrubá stavba. Kaštieľ bol budovaný a rekonštruovaný v rôznom časovom období. Prístavba bola realizovaná v r. 2013, išlo o stavbu kotolne a verandy – gánok s čiastočným podpivničením podľa konštrukčných charakteristík má povahu novostavby.

Prístup k nehnuteľnosti je zabezpečený z verejnej komunikácie – parc.KN č. 86, ktorá podľa evidencie katastra nehnuteľnosti je vo vlastníctve Obce Chmeľov.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

0, 0

Adresa
s.č. 14, 082 15 Chmeľov