Dražba opravárenskej haly, k.ú. Trávnik

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční o
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 07.02.2022 - 10:00
Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Katarína Nagyová , Jókaiho 26, 945 01 Komárno – zasadacia miestnosť
Výmera 590,90 m2
Zistená / stanovená hodnota 70 900,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 63 810,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 19 100,00 €
Obhliadky 20.01.2022 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel Úpadcu v I. rade vo veľkosti 1/2 - ica k celku k nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik, zapísanej na:

 

➢ liste vlastníctva číslo 437 ako:

 

- iná budova (popis stavby: opr.dieľňa,prev.hala), súpisné číslo 38, na parcele registra „C“, číslo 97/7

 

spoluvlastnícky podiel Dlžníka vo veľkosti 1/2 - ica k celku k nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor, pre okres Komárno, obec Trávnik, katastrálne územie Trávnik, zapísanej na:

 

➢ liste vlastníctva číslo 437 ako:

- iná budova (popis stavby: opr.dieľňa,prev.hala), súpisné číslo 38, na parcele registra „C“, číslo 97/7

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Opravárenská dielňa, výrobná hala súp.č.38 stojí na pozemku C KN par.č. 97/7 v kat.ú. Trávnik

 

Stavba pozostáva z murovanej časti a oceľovej časti. Murovaná časť je jednopodlažná obdĺžnkového pôdorysného tvaru. V čase obhliadky je odpojená od inžinierskych sietí. Pôvodne bola stavba napojená na elektrickú energiu, vodovod, plyn, kanalizácia na žumpu.

V roku 2001 bola povolená prestavba na opravárenskú dielňu. Dňa 10.decembra 2002 bol okresným úradom v Komárne vydané užívacie povolenie na stavbu opravárenskej dielne a prevádzkovej haly.

 

Dispozičné riešenie oceľovej časti:

Stavba pozostáva z jednej miestnosti.

 

Zastavaná plocha je o výmere: 243,2 m2

 

Dispozičné riešenie murovanej časti:

Stavba pozostáva z kancelárie, sociálnych zariadení(WC,umývadlá,sprchy), šatne, kotolne, skladovacích priestorov.

 

Zastavaná plocha je o výmere: 347,7 m2

Adresa
94619 Trávnik