Dražba poľnohospodárskych budov v obci Horné Semerovce

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 12.08.2020 - 11:00
Miesto konania dražby Hotel Dastan, Milana Rastislava Štefánika 470, 934 01 Levice, miestnosť: kaviareň
Výmera 5 638,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 52 400,00 €
Najnižšie podanie 52 400,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 15 720,00 €
Obhliadky 27.07.2020 - 13:00 05.08.2020 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Úpadcu vedená na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor pre okres Levice, obec Horné Semerovce, katastrálne územie Horné Semerovce zapísaná na

  • liste vlastníctva číslo 773 ako:

 

  • Poľnohospodárska budova (popis stavby: KVTK) so súpisným číslom 248, na parcele registra „C“, parcelné číslo 2677/4,
  • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Senník) so súpisným číslom 250, na parcele registra „C“, parcelné číslo 2677/7,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2677/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 323 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2677/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 434 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2677/15, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2719 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2677/18, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2162 m2

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Hala súp. č. 248

Ide o plechovú halu. Nachádza sa na okraji zastavaného územia obce Horné Semerovce. Stavba je postavená v bývalom areáli poľnohospodárskeho družstva. Hala bola daná do užívania v roku 1972. Má pridelené súp. č. 248 a je postavená na pozemku parc. č. 2677/4 v kat. ú. Horné Semerovce.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Stavba haly pozostáva z jedného nadzemného podlažia, ktoré obsahuje: Chodbu, kanceláriu, sklad, chodbu, umyvárku ( kuchynku ), kanceláriu, umyvárku, WC, sprchu a dielňu.

Zastavaná plocha je 320,86 Eur

 

Senník súp.č. 250

Predmetom ohodnotenia je stavba senníka. Je to hala slúžiacu na zastrešenie strojov. V minulosti na uskladnenie sena. Stavba bola postavená v roku 1975.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: Hala pozostáva z priestoru na uskladnenie sena v súčasnosti slúži ako zastrešené parkovisko pre poľnohospodárske stroje.

Zastavaná plocha je 437,09 m2

 

Celková plocha pozemku: 5 638 m2

Adresa
Horné Semerovce 248
935 84 Horné Semerovce