Dražba pozemkov, k.ú. Zvolen

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 10.08.2021 - 10:00
Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen - zasadacia miestnosť, prízemie
Výmera 1 403,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 458 000,00 €
Najnižšie podanie 350 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 22.07.2021 - 10:00 03.08.2021 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Úpadcu vedená na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen zapísaná na liste vlastníctva číslo 3659 ako:

 

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 142/ 2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 638 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 142/ 4, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 249 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 142/ 7, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 516 m2

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Pozemky ležia v zastavanom území mesta Zvolen v centre medzi Námestím SNP a ulicou Jozefa Kozáčeka.

 

Na pozemkoch sú spevnené plochy parkoviska . V okolí sú predajne, reštaurácia, bistro, kancelárie, pobočka bakny.

V mieste je rozvod elektrickej energie , verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu. V meste je zvýšený záujem o kúpu. Pozemky sú v rovinatom teréne.

 

Celková výmera je 1 403 m2

 

Detailnejší popis predmetu dražby nájdete v znaleckom posudku.

 

Informácia pre účastníkov:

Najnižšie podanie je uvedené bez DPH

- predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby týmto zároveň oznamuje vydražiteľovi, že dodanie predmetu dražby nebude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, za predpokladu, že spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.

 

Adresa
960 01 Zvolen