Dražba rodinného domu v k.ú. VRAKUŇA

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční o
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 23.12.2021 - 10:30
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera 304,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 269 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 269 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 45 000,00 €
Obhliadky 07.12.2021 - 12:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava – katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

Okres: Bratislava II,
Obec: BA-m.č. VRAKUŇA,
Mestská časť: Vrakuňa,
Katastrálne územie: Vrakuňa,

Zapísané na liste vlastníctva číslo 3595 ako:

rodinný dom (popis stavby: Železničná) so súpisným číslom 14020, na parcele registra „C“ číslo 247/3,
parcela registra „C“, parcelné číslo 247/1, druh pozemku: záhrada, výmera 201 m2,
parcela registra „C“, parcelné číslo 247/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 78 m2,
parcela registra „C“, parcelné číslo 247/4, druh pozemku: záhrada, výmera 25 m2;
v podiele 1/1 k celku.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby
Stavba

Rodinný dom je stavba postavená a užívaná od roku 2001. Je to samostatne stojaci RD v zástavbe podobných RD. Postavený je na žel. bet. základových pásoch so základovou doskou. Zvislé nosné murivo je tehlové s termoizolačnou omietkou bez zateplenia. Strecha je šikmá drevená sedlová, v exteriérovej časti je priznaný krov s tatranským profilom a ochranným náterom. Okná sú plastové s dvojitým zasklením s kovovými žalúziami. Z exteriéru sú okná zabezpečené oceľovou mrežou, okrem okien v kuchyni. Rovnako vstupné vchodové dvere sú plastové a zabezpečené vstupnou oceľovou mrežou z exteriéru. RD má alarm s pohybovými senzormi.

Vykurovanie v RD je cez doskové oceľové radiátory v každej miestnosti a rozvádzač je vo WC na prízemí. Rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete ako voda, kanalizácia, plyn, elektrinu a telekomunikačné zariadenie.

Na 1.NP je obývacia izba a príslušenstvo RD ako zádverie, hala, WC s technológiou vykurovania, kuchyňa s jedálňou, sklad a schodisko. Zastavaná plocha je 78 m2.

Na 2. NP sa ide cez dvojramenné schodisko s podestou. Miestnosti na 2. NP sú 3 izby, chodba, kúpeľňa s WC, šatník a 2 lodžie prístupné z izieb. Strecha je šikmá a min. výšky pri stenách sú 1,3 m. Zastavaná plocha je 78 m2.

Pozemok
Celková výmera pozemku je 304 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

Adresa
Železničná 45/A
Bartislava