Dražba rodinného domu v obci Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom

Stav Aktuálna
Dátum dražby 23.05.2019 - 11:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Výmera 309,60 m2
Zistená / stanovená hodnota 152 000,00 €
Najnižšie podanie 152 000,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 15 200,00 €
Obhliadky 07.05.2019 - 10:45 16.05.2019 - 10:45
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je konkurzná podstata úpadcu v I. rade (uvedený v bode G.1. tohto oznámenia) a z konkurznej podstaty úpadcu v II. rade (uvedený v bode G.2. tohto oznámenia).

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade:

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Žiar nad Hronom,
 • Obec: Žiar nad Hronom,
 • Katastrálne územie Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva číslo 58 ako:

 

 • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 781, na parcele číslo 817/2,
 • samostatne stojaca garáž (popis stavby: Garáž č. 1232) so súpisným číslom 2833, na parcele číslo 817/3,
 • iná budova (popis stavby: Letná kuchyňa) so súpisným číslom 2834, na parcele číslo 817/4,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 379 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 117 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 27 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 34 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 818, druh pozemku: záhrada, výmera 160 m2;

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko:                 Ing. František Kvak

Rodné priezvisko:                  Kvak

Dátum narodenia:                  01.08.1960

Trvalý pobyt:                            965 01 Žiar nad Hronom, Kukučínova 781/26

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade sa draží v podiele 1/2 k celku.

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade:

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Žiar nad Hronom,
 • Obec: Žiar nad Hronom,
 • Katastrálne územie Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva číslo 58 ako:

 

 • rodinný dom (popis stavby: rodinný dom) so súpisným číslom 781, na parcele číslo 817/2,
 • samostatne stojaca garáž (popis stavby: Garáž č. 1232) so súpisným číslom 2833, na parcele číslo 817/3,
 • iná budova (popis stavby: Letná kuchyňa) so súpisným číslom 2834, na parcele číslo 817/4,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 379 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 117 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 27 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 817/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 34 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 818, druh pozemku: záhrada, výmera 160 m2;

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko:                 Alica Kvaková

Rodné priezvisko:                  Kaninová

Dátum narodenia:                  21.05.1967

Trvalý pobyt:                            965 01 Žiar nad Hronom, Kukučínova 781/26

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade sa draží v podiele 1/2 k celku.

Rodinný dom: Rodinný dom s.č. 781

Stavba rodinného domu sa skladá z troch podlaží. V suteréne sú obytné miestnosti ako aj technické priestory. Na prízemí sa nachádzajú obytné miestnosti, kuchyňa, kúpelňa s WC. V podkroví sa nachádzajú obytné miestnosti a kúpelňa s WC

 1. Podzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú murované z tehlových priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrchovú úpravu z cementového poteru. . Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria keramické dlažby ako aj podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdrojom vykurovania tvorí kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody tvorí zásobníkový ohrievač.

 1. Nadzemné podlažie

Základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú murované z tehlových priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrchovú úpravu z tvrdého dreva. Strechu tvorí krov sedlový s krytinou strechy ťažkých škridiel. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, samostatnej sprchy, WC, kuchyne. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák s elektrickou rúrou, umývačka riadu, odsávač pár, drezové umývadlo nerezové. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová jednoduchá, umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja.

 1. Nadzemné podlažie

Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú murované z tehlových priečkoviek. Stropy sú s rovným podhľadom drevené trámové. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené dyhované a okná sú plastové s dvojvrstvovým zasklením. Okenné žalúzie sú kovové. Podlahy obytných miestností tvoria veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Vodovodné batérie sú pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja.

Výmera:

Garáž s.č. 2833

Začiatok užívania: r.1975, Výmera: 24,5 m2

 

Drobná stavba: Letná kuchyňka

Začiatok užívania: r.1985, Výmera: 35,7 m2

 

 •  

Pozemky zapísané pod parc. č. 817/1 o výmere 379 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc. č. 817/2 o výmere 117 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 817/3 o výmere 27 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 817/4 o výmere 34 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom. Pozemky zapísané pod parc. č. 818 o výmere 160 m2 evidovaný ako záhrady so spôsobom využitia pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Adresa