Dražba stavieb: Prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie, vody, plynu a NN elektriky, domové plynové prípojky, verejné osvetlenie, komunikácie, splašková kanalizácia stoka, tlaková kanalizácia, automatická tlaková stanica na pitnú vodu , trafostanice S

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 28.08.2020 - 10:30
Miesto konania dražby Slovenská republika, Notársky úrad JUDr. Jozef Brázdil, PhD, Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
Výmera 3 598,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 244 000,00 €
Najnižšie podanie 244 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 12 200,00 €
Obhliadky 11.08.2020 - 13:00 24.08.2020 - 10:30
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Banská Bystrica, katastrálny odbor pre okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané:

 

 1. na liste vlastníctva číslo 5741 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/222, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 415 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/223, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 88 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/273, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 169 m2,

parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/430, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1551 m2,

 1. na liste vlastníctva číslo 5370 ako:
 • Budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu a čistiarne odpadových vôd a iné) (popis stavby: Trafostanica) so súpisným číslom 13989, na parcele registra „C“, parcelné číslo 3695/41,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2880 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/55, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 8 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/186, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 286 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/197, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 327 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/277, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 34 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/384, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 11 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/385, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 16 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/386, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 36 m2,

 

 1. na liste vlastníctva číslo 7266 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3700/435, druh pozemku: trvalý trávny porast, výmera 5 m2.

 

 1. inžinierske siete vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (v podiele 1/1) nezapísané v katastri nehnuteľností a to:
 • inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným domom, stavebný objekt SO 06 – STL plynovod a domové prípojky, postavené na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/2, 3695/29, 3700/30, 3700/273 odčlenená z parcely č. 3700/30, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • inžinierske siete Suchý vrch III, Banská Bystrica, prípojky inžinierskych sietí k plánovaným rodinným domom, stavebný objekt SO 09 – Verejné osvetlenie, postavené na pozemkoch na registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3695/2, 3695/29,  3700/30, 3700/273 odčlenená z parcely č. 3700/30, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 01 Komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 04 Dažďová kanalizácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 11 Úprava miestnej komunikácie pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 4082/2, 3695/34, 3700/222, 3700/223, 3700/224, 3700/27, 3700/30, 3700/275, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 02 splašková kanalizácia stoka AF -1-21-21 pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 03 tlaková kanalizácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 05 vodovod vetva 6, 7 pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu Suchý vrch III, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/222, 3700/223, 3700/224, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 01 Komunikácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu bývania Suchý vrch III. - doplnenie, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/7, 3695/29, 3700/186, 3700/197, 4082/2, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba SO 03 Dažďová kanalizácia pre stavbu Inžinierske siete pre lokalitu bývania Suchý vrch III. doplnenie, Banská Bystrica, postavenú na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3700/7, 3695/29, 3700/186, 3700/197, 4082/2, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1,
 • stavba automatická tlaková stanica na pitnú vodu umiestnená na pozemkoch registra „C“ evidovaných na katastrálnej mape s parc. č. 3695/25, 3695/33, štát: Slovenská republika, obec: Banská Bystrica, katastrálne územie: Radvaň, spoluvlastnícky podiel 1/1.

  (ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

   

   

  Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Adresa