Dražba Turistickej ubytovňa Koliba nachádzajúcich k.ú. Holčíkovce

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Pripravovaná
Miesto konania dražby Notársky úrad vo Vranove nad Topľou, JUDr. Zora Chudová, Dobrianskeho 1498, 09301 Vranov nad Topľou
Výmera 4 015,00 m2
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú:

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1229 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/75, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1586 m2,

 

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1642 ako:
  • Iná budova (popis stavby: Turistická ubytovňa Koliba) so súpisným číslom 522, na parcele registra „C“, číslo 640,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/60, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1134 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 640, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1138 m2,

 

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1647 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/77, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 157 m2

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby

Turistická ubytovňa Koliba  s.č. 522

Jedná sa o  budovu Turistickej ubytovne Koliba v rekreačnej oblasti Veľká Domaša, rekreačné stredisko Poľany vybudovanú  v roku 1970

Znalec vykonal obhliadku  nehnuteľnosti  z  verejného priestranstva  . Vstup na ohodnocovaný pozemok nebol znalcovi umožnený (znalec sa dostal na pozemok len čiastočne, v časti ktorá nie je oplotená), nakoľko vlastník nehnuteľnosti nebol pri obhliadke  prítomný.

 

Dispozičné riešenie  objektu :

V ohodnocovanom objekte sa  v minulosti nachádzalo reštauračné zariadenie s kompletným príslušenstvom .

V podzemnom podlaží sa nachádzal  nočný bar so zázemím skladov, technológie výťahu, prípravy jedál a priestorov pre  hygienu .

V prízemí budovy bola umiestnená kaviareň a reštaurácia, časť vinárne bola prestavaná na ubytovanie personálu.

V čase obhliadky z verejného priestranstva   a  z dostupných časti exteriéru  nehnuteľnosti   bolo zistené , že nehnuteľnosť je  dlhodobo  mimo prevádzky v čiastočne poškodenom a schátralom stave  .

 

Skutkový stav v čase obhliadky :

V rámci plánovanej nadstavby bola v roku 2010 prevedená rekonštrukcia časti budovy - trakt kuchyne - suterén a prízemie, kde bola prevedená čiastočná úprava dispozičného riešenia prízemia a suterénu s kompletným technickým vybavením. V tejto časti budovy boli čiastočne prevedené zvislé nosné konštrukcie, strop nad kuchyňou vrátane kazetového podhľadu, nad touto časťou bola prevedená konštrukcia strechy a strešná krytina z vlnitého oceľ. plechu, vnútorné omietky stierkové, vonkajšie povrchové úpravy (neprevedené), v kuchyni, v sociálnych zariadeniach boli prevedené keramické obklady, schody zo suterénu na prízemie točité oceľové,  dvere dýhované, boli vymenené okná za okná drevené euro, povrchy podláh vo všetkých priestoroch z keramickej dlažby, bola prevedená rekonštrukcia ústredného kúrenia (v súčasnosti je v prevádzke kotol na tuhé palivá, v kotolni je kotol splyňovací - pripravený na osadenie, kompletné rozvody elektroinštalácie, rozvody vody a vnútornej kanalizácie, ohrev teplej vody, kompletná rekonštrukcia soc. zariadení pre personál vrátane šatní a dennej miestnosti, rekonštrukcia soc. zariadení pre návštevníkov v suteréne a v prízemí. Pre zásobovanie tovarom kuchyne bol zriadený nákladný výťah.  Stavba je napojená na obecný vodovod a el. sieť, kanalizácia je prevedená do vlastnej žumpy.

  

Pôvodná stavba má pomerne zanedbanú údržbu. Šindle na streche sú poškodené, krokvy z južnej strany sú mierne prehnuté, podzemné podlažie - murivo je poškodené následkom vlhkosti, sú tu opadané omietky, v suteréne v južnej časti, je navlhnutý, čiastočne boli poškodené elektrické rozvody v tejto časti stavby. V nadzemnom podlaží lokálne zatekajúca  strecha. Stavba potrebuje okamžitú opravu strechy nad reštauráciou a výmenu celej krytiny.

 

Pozemky

Ohodnocované nehnuteľnosti nie sú stavebne zrastené s obcou, od obce Holčíkovce sú vzdialené približne 2,5 km.

Celková výmera pozemku: 4015 m2

Adresa
09405 Holčíkovce