Dražba Turistickej ubytovne Koliba nachádzajúcich sa v obci Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 30.07.2020 - 13:00
Miesto konania dražby Notársky úrad vo Vranove nad Topľou, JUDr. Zora Chudová, Dobrianskeho 1498, 09301 Vranov nad Topľou
Výmera 1 440,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 226 000,00 €
Najnižšie podanie 226 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 14.07.2020 - 13:00 24.07.2020 - 13:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú:

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1229 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/75, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1586 m2,

 

vo vlastníctve:

Obchodné meno :        KLUB KRÉDO, s.r.o.

Sídlo :                            093 01 Vranov nad Topľou, Pribinova 82

IČO :                              36 610 844

Zápis :                          Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 17507/P

Vlastnícky podiel :       1/1

 

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1642 ako:
  • Iná budova (popis stavby: Turistická ubytovňa Koliba) so súpisným číslom 522, na parcele registra „C“, číslo 640,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/60, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1134 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 640, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1138 m2,

 

vo vlastníctve:

Obchodné meno :        KLUB KRÉDO, s.r.o.

Sídlo :                            093 01 Vranov nad Topľou, Pribinova 82

IČO :                              36 610 844

Zápis :                          Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 17507/P

Vlastnícky podiel :       1/1

 

nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, 

  1. obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1647 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/77, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 157 m2

 

vo vlastníctve:

Obchodné meno :        KRÉDO-CLUB s.r.o.

Sídlo :                            093 01 Vranov nad Topľou, Pribinova 82

IČO :                              36 507 555

Zápis :                          Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č. 16425/P

Vlastnícky podiel :       1/1

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Turistická ubytovňa Koliba  s.č. 522

Jedná sa o  budovu Turistickej ubytovne Koliba   umiestnenú na  parcele č. 640 v rekreačnej oblasti  Veľká Domaša  katastr. územie  Holčíkovce , rekreačné stredisko Poľany    vybudovanú  v roku 1970 .Znalec vykonal obhliadku  nehnuteľnosti  z  verejného priestranstva  . Vstup na ohodnocovaný pozemok nebol znalcovi umožnený (znalec sa dostal na pozemok  len čiastočne, v časti  ktorá nie je oplotená) , nakoľko   vlastník  nehnuteľnosti   nebol pri obhliadke  prítomný.

Dispozičné riešenie  objektu :

V ohodnocovanom objekte sa  v minulosti nachádzalo   reštauračné zariadenie  s  kompletným príslušenstvom .

V podzemnom podlaží sa nachádzal  nočný bar  so zázemím   skladov, technológie výťahu , prípravy jedál a priestorov pre  hygienu .

V prízemí budovy bola   umiestnená kaviareň  a reštaurácia , časť vinárne  bola   prestavaná  na ubytovanie personálu .

V čase  obhliadky  z verejného priestranstva   a  z dostupných časti exteriéru  nehnuteľnosti   bolo zistené ,

že nehnuteľnosť je  dlhodobo  mimo prevádzky  v čiastočne poškodenom a schátralom stave  .

Technické riešenie  objektu :

Budova je založená na betónových základových pásoch .

Zvislé nosné konštrukcie  objektu tvorí  klasické murivo z pálených tehál   doplnené   murivom  a piliermi z lomového kameňa  .

Vodorovné nosné konštrukcie  nad  suterénom  sú  realizované  monolitické železobetónové , nad  1.NP je podbíjaný  krov. Krov je  zmiešanej  konštrukcie   s krytinou z  drevených šindľov, klampiarske konštrukcie   z pozinkovaného plechu .

Fasáda   z brizolitovej omietky  z veľkej časti  doplnenej murivom a obkladom  z lomového kameňa . Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Okná  drevené zdvojené, ktoré sú   v hlavnej časti  budovy  čiastočne poškodené bez   sklenených  výplní. Dvere  hladké plné  do kovových zárubní , vstupné dvere  z masívu . Dlažby  keramické  a terazzo , obklady stien  keramické . Zariaďovacie predmety  štandardné , v prízemí   sociálne zariadenia zrekonštruované. Stavba je napojená  na  obecný vodovod  a  elektrickú  sieť , kanalizácia z objektu  zaustená  do vlastnej  žb. monolitickej žumpy . Objekt nie je plynofikovaný .

 

      Skutkový stav v čase obhliadky :

 V   rámci plánovanej nadstavby bola v roku 2010 prevedená rekonštrukcia časti budovy - trakt kuchyne - suterén a prízemie, kde bola prevedená čiastočná úprava dispozičného riešenia prízemia a suterénu s kompletným technickým vybavením. V tejto časti budovy boli čiastočne prevedené zvislé nosné konštrukcie, strop nad  kuchyňou vrátane kazetového podhľadu, nad touto časťou bola prevedená konštrukcia strechy a strešná krytina z vlnitého oceľ . poz. plechu (pri realizácii nadstavby bude demontovaná), vnútorné omietky stierkové, vonkajšie povrchové úpravy (neprevedené), v kuchyni, v soc.  hyg. zariadeniach boli prevedené keramické obklady ,  schody zo suterénu na prízemie točité oceľové,  dvere dýhované v oceľ.zárubni, boli vymenené okná za okná drevené euro, povrchy podláh vo všetkých priestoroch z keramickej dlažby, bola prevedená rekonštrukcia ústredného kúrenia (v súčasnosti je v prevádzke kotol na tuhé palivá, v kotolni je kotol splyňovací (štiepka) - pripravený na osadenie, kompletné rozvody elektroinštalácie, rozvody vody a vnútornej kanalizácie, ohrev teplej vody, kompletná rekonštrukcia soc.hyg.zariadení pre personál vrátane šatní a dennej miestnosti, rekonštrukcia soc,hyg.zariadení pre návštevníkov v suteréne a v prízemí. Pre zásobovanie tovarom kuchyne bol zriadený nákladný výťah.  Stavba je napojená na obecný vodovod a el. sieť, kanalizácia je prevedená do vlastnej žumpy.

  

 

Stavba bola podľa potvrdenia Obecného úradu Holčíkovce postavená v roku 1970 . 

Pôvodná stavba má pomerne zanedbanú údržbu. Šindle na streche sú poškodené, krokvy z južnej strany sú mierne prehnuté (nutná výmena), podzemné podlažie - murivo je poškodené následkom zemnej vlhkosti, sú tu opadané omietky, v suteréne v južnej časti, ktorá je v záreze svahu, sú navlhlé, čiastočne boli poškodené elektrické rozvody v tejto časti stavby. V nadzemnom podlaží lokálne zatekajúca  strecha. Stavba potrebuje okamžitú opravu strechy nad reštauráciou a výmenu celej krytiny. Charakter stavby: vzhľadom na uvedené skutočnosti,  použité konštrukcie,  spôsob využívania, dispozíciu stavby, a spôsob jej evidencie, považujem ohodnocovanú stavbu za prevádzkovú budovu, murovanú pre reštaurácie.

 

Pozemky

Ohodnocované parcely sa nachádzajú  v zastavanom území  obce Holčíkovce, okres Vranov nad Topľou situované v rekreačnej oblasti na brehu vodnej nádrže Domaša tesne nad hlavnou verejnou plážou. 

Ohodnocované nehnuteľnosti nie sú stavebne zrastené s obcou, od obce Holčíkovce sú vzdialené približne 2,5 km

Adresa