Opakovaná dražba pozemkov v Kostolných Kračanoch

Nachádzate sa tu

Dražba sa uskutoční
Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 27.10.2020 - 10:00
Miesto konania dražby Obchodno-informačné centrum, Zrkadlová miestnosť, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, ( bývalá budova Perfects), 1. posch. , č.d. 111
Výmera 10 811,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 93 100,00 €
Najnižšie podanie 93 100,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 27 900,00 €
Obhliadky 09.10.2020 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 • Okres: Dunajská Streda,
 • Obec: Kostolné Kračany,
 • Katastrálne územie: Kostolné Kračany,
 • List vlastníctva číslo 999:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/71, druh pozemku: orná pôda, výmera 870 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/226, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1174 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/227, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 969 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/228, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 55 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/229, druh pozemku: orná pôda, výmera 82 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/230, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 652 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/232, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 9 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/244, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 4755 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/245, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/246, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/247, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 101 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/248, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 69 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/249, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 418 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/250, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 415 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/251, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 276 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/252, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 69 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/253, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 57 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/254, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 10 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/255, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 6 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/256, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 17 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/257, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 3 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/258, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 3 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/259, druh pozemku: orná pôda, výmera 299 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/260, druh pozemku: orná pôda, výmera 124 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/261, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 295 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/262, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 22 m2

v podiele 1/1 k celku.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY

Pozemky zapísané pod parc. č. 257/71 o výmere 870 m2 , parc. č. 257/229 o výmere 82 m2 , parc. č. 257/259 o výmere 299 m2 , parc. č. 257/260 o výmere 124 m2 evidované ako orná pôda so spôsobom využitia pozemok pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu.

 

Pozemky zapísané pod parc. č. 257/226 o výmere 1174 m2 , parc. č. 257/227 o výmere 969 m2 , parc. č. 257/228 o výmere 55 m2 , parc. č. 257/230 o výmere 652 m2 , , parc. č. 257/244 o výmere 4755 m2 , parc. č. 257/248 o výmere 69 m2 , parc. č. 257/249 o výmere 418 m2 , parc. č. 257/250 o výmere 415 m2 , parc. č. 257/251 o výmere 276 m2 , parc. č. 257/252 o výmere 69 m2 , parc. č. 257/253 o výmere 57 m2 , parc. č. 257/254 o výmere 10 m2 , parc. č. 257/255 o výmere 6 m2 , parc. č. 257/256 o výmere 17 m2 , parc. č. 257/257 o výmere 3 m2 , parc. č. 257/258 o výmere 3 m2, parc. č. 257/261 o výmere 295 m2 , parc. č. 257/262 o výmere 22 m2 evidovaný ako ostatná plocha so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu.

Pozemky zapísané pod parc. č. 257/232 o výmere 9 m2 , parc. č. 257/245 o výmere 25 m2 , parc. č. 257/246 o výmere 36 m2, parc. č. 257/247 o výmere 101 m2, evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu.

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce. Pozemky sa nachádzajú vo vodohospodárskej chránenej oblasti.

Výmera pozemkov spolu: 10.811 m2

Betónové oplotenie r. 2015  o dĺžke 417,5 m

Spevnené plochy z betónu - Plochy s povrchom z monolitického betónu 5072 m2 ZP

Adresa
Kostolné Kračany