Opakovaná dražba priemyselnej budovy v k.ú. Leopoldovo

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Pripravovaná
Dátum dražby 10.12.2020 - 10:00
Miesto konania dražby Hotel*** STOFING, Koperníkova 49, 920 01, Hlohovec, miestnosť: Kongresové centrum
Výmera 6 401,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 288 000,00 €
Najnižšie podanie 259 200,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 24.11.2020 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Úpadcu vedená na Okresnom úrade Hlohovec, katastrálny odbor pre okres Hlohovec, obec Leopoldov, katastrálne územie Leopoldov zapísaná na liste vlastníctva číslo 1024 ako:

  • Priemyselná budova (popis stavby: Budova) so súpisným číslom 1070, na parcele registra „C“, parcelné číslo 2463,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2462/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3367 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2463, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 454 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2464, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2580 m2

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Budova s.č. 1070 pozostáva z opravárenskej haly s 2podlažnou administratívno-hygienickou vstavbou z pristavenej kotolne a z novej prístavby administratívnej budovy z rok 2011.

 

A. Opravárenská hala:

Opravárenská hala stojí v samostatnom areáli na okraji mesta , v priemyselnej zóne. Stavba je kovovej nosne konštrukcie obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou, s administratívno-sociálnou vstavbou.

Na konci haly je administratívna budova pristavená kotolňa z roku 2003, sprava je k hale pristavená kolaudovaná v roku 2011, ako samostatné objekty vzhľadom na iný charakter stavby .

Tieto prístavby sú ohodnotené osobitne . Pôvodný objekt haly s prízemnou vstavbou bol postavený podľa vyhlásenia vlastníka v roku 1976. V roku 2002-2003 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia - opláštenie obvodového plášťa, strešného plášťa, vstavba, vnútorné inštalácie a vykurovanie, vybavenie vstavby hygienickými zariadeniami, obklady, dlažby, podlahy laminátové, maľovky, klampiarske konštrukcie, fasádne úpravy, bleskozvod, bezpečnostná ochrana objektu a vzduchotechnika, vymenené okná, dvere, vráta.

Zastavaná plocha: 453,84 m2

 

B. Administratívna budova:

Administratívna prístavba je pristavená k opravárenskej hale zľava ako súčasť budovy so súpisným číslom 1070.

Budova je prízemná, nepodpovinčená, s pultovou strechou, prevádzkovo je prepojená dverami s opravárenskou halou, má aj osobitný vchod z verejného priestranstva, aj zadný vchod z dvora.

Zastavaná plocha administratívnej budovy: 126 m2

 

C. Kotolňa:

Kotolňa je prístavbou k opravárenskej hale, slúži na vykurovanie haly a vstavby. Je pôdorysného tvaru obdĺžnika, prízemná, nepodpivničená, s pultovou strechou.

Zastavaná plocha kotolne: 23,38 m2

 

D. Sklad náhradných dielov:

Sklad náhradných dielov je vstavaný v pôvodnom oceľovom prístrešku, s vysunutou čelnou stenou o 2,6 m pred pôvodný objekt, ktorý je postavený pozdĺž uličného plota, zadnou stenou celého prístreška je plechové oplotenie.

Celý prístrešok má pôvodnú dĺžku 48 m, a je zakreslený v katastrálnej mape čiarkované ako dočasná stavba, tento je ohodnotený osobitne ako oceľový prístrešok.

Sklad náhradných dielov je prízemný, nepodpivničený, s pultovou strechou.S prístreškom je prepojený vnútornými dverami zľava aj sprava. Využíva sa ako sklad náhradných dielov firmy.

Zastavaná plocha skladu: 52,31 m2

 

Pozemky ležia v zastavanom území mesta Leopoldov, v jeho okrajovej časti. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Pozemky sú v rovinatom teréne.

Celková výmera pozemku: 6 401 m2

Adresa
Šulekovská cesta 1070/13
92041 Leopoldov