Opakovaná dražba RD pre k.ú. Horné Jabloňovce

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 11.12.2020 - 10:00
Miesto konania dražby Hotel Dastan, Milana Rastislava Štefánika 470, 934 01 Levice, miestnosť: kaviareň
Výmera 797,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 74 400,00 €
Najnižšie podanie 74 400,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 22 300,00 €
Obhliadky 25.11.2020 - 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1) Úpadcu. Jedná sa o nehnuteľnosť vedenú na Okresnom úrade Levice, Katastrálny odbor, pre obec Horné Jabloňovce, katastrálne územie Horné Jabloňovce, zapísanú na liste vlastníctva číslo 1392 ako:
• rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom), so súpisným číslom 36, na parcele registra „C“, číslo 144/2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 144/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 391 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 144/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 119 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 145, druh pozemku: Záhrady, vo výmere 287 m2.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Stavebný objekt je evidovaný ako rodinný dom, má charakter bytovej budovy, viac ako polovica podlahovej plochy miestností v objekte je určená na bývanie, objekt nemá viac ako 3 samostatné byty a dve nadzemné podlažia a podkrovie.
Samostatne stojaca stavba RD s jedným nadzemným podlažím bez podpivničenia, zastrašená sedlovou strechou s obytným podkrovím je osadená na pozemku p.č. 144/2 v uličnej zástavbe izolovaných rodinných domov na rovinato maž mierne svahovitom pozemku napojená je na existujúce inžinierske siete, splaškové vody sú odvádzané do betónovej žumpy.
Pôvodná stavba rodinného domu bola postavená podľa potvrdenia vydaného obcou v roku 1930. V roku 1999 bolo vydané stavebné povolenie na ,,zmenu stavby jestvujúcej maštale prestavbou na rodinný dom“ a v roku 2003 vydala obec kolaudačné rozhodnutie k stavbe .
Dispozičné riešenie:
1. NP - obývacia izba, kúpeľňa s WC, chodba s kotolňou, kuchyňa, schodisko do podkrovia
2. NP – dve izby , chodba, šatník
Zastavaná plocha 1. NP: 118,49 m2 a 2. NP: 118,49 m2
Príslušenstvo tvorí:
Drevený sklad na parcele č. 144/1, Prekrytie vonkajšieho bazéna, Terasa, Drevený prístrešok, Bazén, Spevnená plocha z betónovej zámkovej dlažby
Celková výmera pozemku 797m2

Adresa
93506