!!!STOP!!!Opakovaná dražba - Turistická ubytovňa Koliba nachádzajúcich k.ú. Holčíkovce

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 24.05.2021 - 13:00
Miesto konania dražby Notársky úrad vo Vranove nad Topľou, JUDr. Zora Chudová, Dobrianskeho 1498, 09301 Vranov nad Topľou
Výmera 4 015,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 226 000,00 €
Najnižšie podanie 113 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 33 900,00 €
Obhliadky 07.05.2021 - 12:30
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú:

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1229 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/75, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1586 m2,

 

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1642 ako:
  • Iná budova (popis stavby: Turistická ubytovňa Koliba) so súpisným číslom 522, na parcele registra „C“, číslo 640,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/60, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1134 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 640, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1138 m2,

 

  1. nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Vranov nad Topľou, katastrálny odbor pre okres Vranov nad Topľou, obec Holčíkovce, katastrálne územie: Holčíkovce zapísaná na liste vlastníctva číslo 1647 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 628/77, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 157 m2

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby

Turistická ubytovňa Koliba  s.č. 522

Jedná sa o  budovu Turistickej ubytovne Koliba v rekreačnej oblasti Veľká Domaša, rekreačné stredisko Poľany vybudovanú  v roku 1970

Znalec vykonal obhliadku  nehnuteľnosti  z  verejného priestranstva  . Vstup na ohodnocovaný pozemok nebol znalcovi umožnený (znalec sa dostal na pozemok len čiastočne, v časti ktorá nie je oplotená), nakoľko vlastník nehnuteľnosti nebol pri obhliadke  prítomný.

 

Dispozičné riešenie  objektu :

V ohodnocovanom objekte sa  v minulosti nachádzalo reštauračné zariadenie s kompletným príslušenstvom .

V podzemnom podlaží sa nachádzal  nočný bar so zázemím skladov, technológie výťahu, prípravy jedál a priestorov pre  hygienu .

V prízemí budovy bola umiestnená kaviareň a reštaurácia, časť vinárne bola prestavaná na ubytovanie personálu.

V čase obhliadky z verejného priestranstva   a  z dostupných časti exteriéru  nehnuteľnosti   bolo zistené , že nehnuteľnosť je  dlhodobo  mimo prevádzky v čiastočne poškodenom a schátralom stave  .

 

Skutkový stav v čase obhliadky :

V rámci plánovanej nadstavby bola v roku 2010 prevedená rekonštrukcia časti budovy - trakt kuchyne - suterén a prízemie, kde bola prevedená čiastočná úprava dispozičného riešenia prízemia a suterénu s kompletným technickým vybavením. V tejto časti budovy boli čiastočne prevedené zvislé nosné konštrukcie, strop nad kuchyňou vrátane kazetového podhľadu, nad touto časťou bola prevedená konštrukcia strechy a strešná krytina z vlnitého oceľ. plechu, vnútorné omietky stierkové, vonkajšie povrchové úpravy (neprevedené), v kuchyni, v sociálnych zariadeniach boli prevedené keramické obklady, schody zo suterénu na prízemie točité oceľové,  dvere dýhované, boli vymenené okná za okná drevené euro, povrchy podláh vo všetkých priestoroch z keramickej dlažby, bola prevedená rekonštrukcia ústredného kúrenia (v súčasnosti je v prevádzke kotol na tuhé palivá, v kotolni je kotol splyňovací - pripravený na osadenie, kompletné rozvody elektroinštalácie, rozvody vody a vnútornej kanalizácie, ohrev teplej vody, kompletná rekonštrukcia soc. zariadení pre personál vrátane šatní a dennej miestnosti, rekonštrukcia soc. zariadení pre návštevníkov v suteréne a v prízemí. Pre zásobovanie tovarom kuchyne bol zriadený nákladný výťah.  Stavba je napojená na obecný vodovod a el. sieť, kanalizácia je prevedená do vlastnej žumpy.

  

Pôvodná stavba má pomerne zanedbanú údržbu. Šindle na streche sú poškodené, krokvy z južnej strany sú mierne prehnuté, podzemné podlažie - murivo je poškodené následkom vlhkosti, sú tu opadané omietky, v suteréne v južnej časti, je navlhnutý, čiastočne boli poškodené elektrické rozvody v tejto časti stavby. V nadzemnom podlaží lokálne zatekajúca  strecha. Stavba potrebuje okamžitú opravu strechy nad reštauráciou a výmenu celej krytiny.

 

Pozemky

Ohodnocované nehnuteľnosti nie sú stavebne zrastené s obcou, od obce Holčíkovce sú vzdialené približne 2,5 km.

Celková výmera pozemku: 4015 m2

Adresa
09405 Holčíkovce