!!UPUSTENÉ!! Dražba administratívnej budovy, k.ú. Zvolen

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 27.05.2021 - 14:00
Miesto konania dražby Hotel Academic,Hviezdoslavova 13, 960 01 Zvolen : VIP salónik 1. poschodie
Zistená / stanovená hodnota 544 000,00 €
Najnižšie podanie 544 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 700,00 €
Obhliadky 11.05.2021 - 13:00 18.05.2021 - 13:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve Úpadcu vedená na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen zapísaná na liste vlastníctva číslo 4961 ako:

 

  • Iná budova (popis stavby: Kancelárske priestory) so súpisným číslom 7883, na parcele registra „C“, parcelné číslo 974/3,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 974/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1358 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 974/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 494 m2

 

vo vlastníctve:

Obchodné meno :        A-Z LOKOMAT, s.r.o. ,,v konkurze“

Sídlo :                              960 01 Zvolen, Moyzesova 7883/39

IČO :                                31 617 034

Zápis :                           Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2264/S

Vlastnícky podiel :       1/1

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o pôvodnú  stavbu z roku 2001.

Stavba je kruhového pôdorysu,  má 2 nadzemné podlažia /NP /, bez podpivničenia.

 

1.NP je dispozične riešené ako nepravidelný  atypický kruh do ktorého sa vchádza zvonku cez vstupnú chodbu do stredovej prechodovej  chodby v ktorej  je schodisko, a z ktorej sú prístupné jednotlivé kancelárie lichobežníkového tvaru s oblúkovou obvodovou stenou.  socialne zariadenia a kuchynka. V zadnej časti 1.NP sa nachádza kotolňa prístupná zadným vchodom. Zastavaná plocha je 1872,07 m2.

 

 2.NP je  prístupné cez schodisko do stredovej prechodovej chodby z ktorej sú prístupné jednotlivé kancelárie lichobežníkového tvaru s oblúkovou obvodovou stenou.  socialne zariadenia a kuchynka. Zastavaná plocha je 1731,1 m2.

 

Pozemok sa nachádza v zastavanom území Zvolena, je rovinatého charakteru a v okolí sú vybudované inžinierské siete. Celková výmera je 1852 m2.

 

Detailnejší popis predmetu dražby nájdete v znaleckom posudku.

Adresa
Štefana Moyzesa 39
Zvolen