UPUSTENÉ-Opakovaná dražba pozemkov v Kostolných Kračanoch

Nachádzate sa tu

Dražba
Stav Aktuálna
Dátum dražby 08.01.2021 - 10:00
Miesto konania dražby Obchodno-informačné centrum, Zrkadlová miestnosť, Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, ( bývalá budova Perfects), 1. posch. , č.d. 111
Výmera 10 811,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 93 100,00 €
Najnižšie podanie 93 100,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 27 900,00 €
Obhliadky 22.12.2020 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 • Okres: Dunajská Streda,
 • Obec: Kostolné Kračany,
 • Katastrálne územie: Kostolné Kračany,
 • List vlastníctva číslo 999:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/71, druh pozemku: orná pôda, výmera 870 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/226, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 1174 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/227, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 969 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/228, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 55 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/229, druh pozemku: orná pôda, výmera 82 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/230, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 652 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/232, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 9 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/244, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 4755 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/245, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 25 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/246, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 36 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/247, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 101 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/248, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 69 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/249, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 418 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/250, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 415 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/251, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 276 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/252, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 69 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/253, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 57 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/254, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 10 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/255, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 6 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/256, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 17 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/257, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 3 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/258, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 3 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/259, druh pozemku: orná pôda, výmera 299 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/260, druh pozemku: orná pôda, výmera 124 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/261, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 295 m2
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 257/262, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 22 m2

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

Obchodné meno :               BUILDHOUSE, s.r.o.

Sídlo :                                  900 29 Nová Dedinka, Hlavná 77

IČO :                                   35 808 349

Zápis :                                 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 23702/B

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Adresa
Kostolné Kračany