2.Opakovaná dražba budovy Kultúrny dom s prístavbou a priľahlých pozemkov v k.ú. Banská Bystrica

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 02.05.2019 - 11:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Výmera 17 712,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 5 392 000,00 €
Najnižšie podanie 2 965 600,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 16.04.2019 - 10:30
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa z konkurznej podstaty úpadcu v I. rade (uvedený v bode G.1. tohto oznámenia) a z konkurznej podstaty úpadcu v II. rade (uvedený v bode G.2. tohto oznámenia).

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

1.Konkurzná podstata úpadcu v I. rade

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Banská Bystrica – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Banská Bystrica,
 • Obec: Banská Bystrica,
 • Katastrálne územie Banská Bystrica,
 • zapísané na liste vlastníctva číslo 7610 ako:

 

 • budova pre kultúru a na verejnú zábavu (popis stavby: Dom kultúry) so súpisným číslom 203, na parcele registra „C“, parcelné číslo 1204/25,
 • budova pre kultúru a na verejnú zábavu (popis stavby: Dom kultúry) so súpisným číslom 203, na parcele registra „C“, parcelné číslo 1204/45;

 

vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              Zvolenská investičná s.r.o.

Sídlo :                                  010 03 Žilina, Pri Kysuci 99/77

IČO :                                    36 634 832

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č. 67212/L

 

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade sa draží v podiele 1/1 k celku. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba Domu kultúry so súpisným číslom 203 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7680 a na liste vlastníctva číslo 4073 (katastrálne územie Banská Bystrica). Stavba Domu kultúry so súpisným číslom 203 postavená na parcele č. 1204/25 a 1204/45 je jedna stavba

 

2. Konkurzná podstata úpadcu v II. rade

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Banská Bystrica – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Banská Bystrica,
 • Obec: Banská Bystrica,
 • Katastrálne územie Banská Bystrica,
 • zapísané na liste vlastníctva číslo 7680 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1204/25, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 5058 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1204/37, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 2497 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 1204/46, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 54 m2;

 

 vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              V A V invest, s.r.o. "v konkurze"

Sídlo :                                  974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 3

IČO :                                    31 615 325

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č. 2210/S

 

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade sa draží v podiele 1/1 k celku. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku s parcelným číslom 1204/25 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 7610 (katastrálne územie Banská Bystrica).

Dom kultúry s.č. 203 je postavený na pozemkoch parcelné číslo 1204/25 (časť konkurznej podstaty úpadcu v II. rade) a 1204/45 (parcela vo vlastníctve Mesto Banská Bystrica – evidovaná na liste vlastníctva číslo 4073, kat. územie Banská Bystrica) v katastrálnom území krajského mesta Banská Bystrica, na Námestí slobody v centrálnej časti mesta. Objekt je päť podlažný, s jedným podzemným podlažím a štyrmi výškovo rozdielne uskočenými nadzemnými podlažiami, stavba je jedinečná, atypická, má pôdorysný obdĺžnikový tvar rozmerov cca 111,5 m x 44,5 m, v podzemnom podlaží sú priestory bývalých obslužných miestností a zariadení, skladov a bývalého bábkového divadla, v nadzemných podlažiach sú priestory bývalých miestností pre kultúru, prednášky, výuku a administratívu. Niektoré konštrukčné prvky a prevažná časť zariaďovacích predmetov sú najmä vandalizmom nadmieru poškodené. Uvedenie do prevádzky-schopného stavu by si vyžadovalo značné investovanie.

Nosná konštrukcia je z monolitického železobetónového skeletu, obvodové murivo z pórobetónu a z plnej pálenej tehly, obvodový plášť je čiastočne kovohliníkový so sklenenou výplňou, okná sú hliníkové zdvojené, sčasti poškodené, vstupné steny a dvere jednoducho zasklené, sčasti poškodené, strecha plochá, podlahy na teréne a nad suterénom nie sú tepelne izolované, nášľapné vrstvy sú z keramickej dlažby, PVC a cementového poteru, v sálach sú poškodené drevené parkety, vykurovacia sústava je teplovodná nefunkčná, kotly ÚK vo vlastnej plynovej kotolni v 1. PP sú odstránené, osadené sú oceľové vykurovacie telesá a registre, nefunkčná je príprava TUV v plynovej kotolni s neúplnou technológiou, systém s cirkuláciou je nefunkčný, elektrické rozvody sú svetelné, v technickej časti aj motorické, v nedávnej minulosti bola robená čiastočná modernizácia časti "E", a to najmä kancelárie - podlahy, povrchy stien, rozvod NN, hygiena, využívaná bola ako učebné priestory a kancelárie (prenájom pre potreby vysokej školy), sčasti poškodené. Ostatné časti objektu Dom kultúry sú v značne poškodenom stave spôsobenom vandalizmom v ostatnom čase. Z toho dôvodu bolo dodatočne vykonané zabezpečenie oplotením vstupov do átria, ochrana je dodatočne zabezpečovaná použitím elektronického bezpečnostného systému vo vnútorných priestoroch.

Prvé podzemné podlažie dispozične pozostáva z bývalých skladových a technických priestorov, elektrorozvodne, strojovne vzduchotechniky, strojovne výťahu, kotolne, trafo, údržby, dielní, schodísk, chodieb, hygienických priestorov, bábkového divadla so zázemím, velína a pod.

Prvé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z bývalých vstupných priestorov, vestibulu estrádnej sály, vstupu z átria, zádverí, schodísk, kuchyne, skladov, podjaviskového priestoru, miestnosti pre orchester, kina s hľadiskom, šatní, vestibulu divadla, telefónnej ústredne, vrátnice, hygieny, kancelárií a jedného bytu.

Druhé nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalej estrádnej sály s javiskom, foyera estrádnej sály, schodiska, reštaurácie a prípravy, divadla s javiskom a hľadiskom, šatní a zázemia, hygieny, veľkej a malej baletnej sály, skladov, učební a hygieny, knižnice, veľkej prednáškovej sály a chodieb.

Tretie nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalej kaviarne so zázemím a hygienou, priestoru estrádnej sály a javiska, balkónu estrádnej sály, fotoateliéru, premietárne, réžie, priestoru hľadiska a javiska divadla, šatní, chodieb, hygieny a technologických priestorov.

Štvrté nadzemné podlažie dispozične pozostáva z priestorov bývalého ateliéru, priestorov divadla (chodby, hygieny, techniky), priestorov estrádnej sály (balkóna, lóží, technických miestností, chodieb a nevyužitých priestorov.

Priestory sa dajú rôznymi spôsobmi navzájom prepájať či uzatvárať. Projektované priestory v minulosti slúžili hlavne ako estrádna sála s rovnou podlahou a balkónom, komorné divadlo, kaviareň a reštaurácia, poslucháreň, kino, bábkové divadlo, kino a ďalšie herne, záujmové krúžky a zariadenia pre deti.

Stavebné povolenie č. Výst. 5591/72 - ev.č. 343/72 bolo vydané 7.9.1972, v 1.etape bol ukončený a kolaudovaný objekt Dom kultúry kolaudačným rozhodnutím č. Výst. 6580/79, ev.č. 246/79, z 13.12.1979, neskôr v roku 1988 bola kolaudovaná prístavba Kinosály konzolovite vyčnievajúcej z južnej fasády objektu, kolaudačné rozhodnutie ev.č. 51/88 z 24.3.1988 (stavebné povolenie vydané v roku 1980).

Objekt je možné zásobovať pitnou vodou z verejného rozvodu, vybudovaná je vodovodná prípojka, splašková voda je odvedená do verejnej siete kanalizačnou prípojkou, na trase kanalizačnej prípojky je 5 ks kanalizačných šácht, vybudovaných z kanalizačných betónových skruží, do objektu vedie elektrická zemná prípojka, prípojka plynu je vedená od verejného rozvodu, prekonávanie výškového rozdielu upraveného terénu je riešené železobetónovými vonkajšími schodmi s povrchom z keramickej dlažby a vonkajšími schody s povrchom z cementového poteru. V objekte sú poškodené 3 malé nákladné výťahy, 1 nákladný výťah nosnosti do 250 kg, 3 nákladné výťahy nosnosti do 500 kg a nákladná plošina nosnosti do 1000 kg, sú v nedokončenej obnove. Objekt nie je dlhšiu dobu využívaný, nie je udržiavaný, interiér bol postupne ničený vandalizmom.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Ohodnocovaný objekt Domu kultúry nie je dlhšiu dobu využívaný, po modernizácii je vhodné ho využívať na projektovaný účel. Stav časti konštrukčných prvkov a vyhradených technických zariadení vykazuje známky nadmerného opotrebenia. Vlastník stavby (Domu kultúry) nie je vlastníkom pozemkov s parcelným č.1204/25 a 1204/45 (katastrálne územie Banská Bystrica) pod stavbou, prístup k stavbe je po cudzích pozemkoch. Súčasťou predmetu dražby nie je pozemok s parcelným č.1204/45 (katastrálne územie Banská Bystrica), ktorý je vo vlastníctve Mesto Banská Bystrica.

 

 

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade

 

Ohodnocované pozemky parcelné číslo 1204/25, 1204/37 a 1204/46 sa nachádzajú v zastavanom území krajského mesta Banská Bystrica, v rovnomennom katastrálnom území. Nachádzajú sa v obytnej zóne, v juhovýchodnom okraji centrálnej mestskej zóny krajského mesta Banská Bystrica, v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie, resp. pamiatkovej zóny, medzi historickým centrom mesta a sídliskom Prednádražie, na rohu ulíc Štefánikovo nábrežie a Námestie slobody. V bezprostrednej blízkosti je hotel LUX, budova VÚB banky a bytové domy, neďaleko je Pamätník SNP, zastávky MHD, vlaková stanica, autobusová stanica, zimný štadión a kompletná vybavenosť centra. Lokalita je využívaná ako kultúrno - spoločenská a oddychová zóna mesta. V lokalite sa nenachádzajú zariadenia, ktoré by produkovali škodlivé exhaláty, hluk, otrasy, a pod. Okolité pozemky sú rovinaté. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete.

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Ohodnocované pozemky sú prevažne zastavané stavbou Domu kultúry s príslušenstvom v zmysle projektovaného účelu. Využitie pozemkov je obmedzené.

Adresa