O nás

Spoločnosť auctio, s.r.o. vznikla 14. apríla 2007 ako spoločnosť špecializovaná na organizovanie dobrovoľných dražieb a realitnú činnosť. Spoločnosť disponuje koncesnou listinou, ktorá ju oprávňuje na organizovanie dobrovoľných dražieb podľa zákona NRSR č. 527/2002 Z.z. a živnostenským oprávnením na sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností.

 

Personál, technické vybavenie a vlastné priestory

Spoločnosť auctio, s.r.o. disponuje dostatočným personálnym aj technickým vybavením zaručujúcim profesionálny výkon realizovaných činností. Spoločnosť disponuje rozsiahlou databázou záujemcov o nehnuteľnosti a personál spoločnosti má bohaté skúsenosti s dražobnou a realitnou činnosťou, pričom spoločnosť zároveň spolupracuje s renomovanými advokátskymi kanceláriami, prípadne aj s inými realitnými kanceláriami.

 

Spoločnosť auctio, s.r.o. disponuje vlastnými miestnosťami, s dostatočnou kapacitou na konanie dražieb. Sídlo spoločnosti je zabezpečené ochranným zariadením a počítačová sieť je chránená proti akýmkoľvek neoprávneným zásahom a zároveň je zabezpečená aj následná archivácia písomností súvisiacich s dražbou.

Služby

Spoločnosť auctio, s.r.o. poskytuje služby najmä v oblasti organizovania dobrovoľných dražieb podľa zákona NRSR č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, a výkonu záložného práva.

Ďalej spoločnosť auctio, s.r.o. ponúka služby v oblasti realitnej činnosti v rozsahu priameho alebo sprostredkovaného predaja/ kúpy/ prenájmu nehnuteľností. V tejto súvislosti spoločnosť disponuje širokou databázou potencionálnych záujemcov o kúpu alebo predaj nehnuteľností.

V neposlednom rade spoločnosť auctio, s.r.o. ponúka správu pohľadávok klienta, vrátane ich vymáhania a to súdne i mimosúdne, v spolupráci s renomovanými advokátmi, súdnymi exekútormi ale i osobitným prístupom k dlžníkovi. V rámci ponúkaných služieb poskytuje spoločnosť auctio, s.r.o. inventarizáciu a manažment predmetov financovania.

 

V rozsahu ponúkaných služieb, spoločnosť auctio, s.r.o. poskytuje svojim klientom komplexnú a odbornú pomoc, vrátane zabezpečenia právneho servisu a na požiadanie klienta i jeho zastupovanie pri realizácií jednotlivých úkonov, najmä:

  • zabezpečenie vypracovania záložnej zmluvy
  • zriadenie a registrácia záložného práva
  • oznámenie začatia výkonu záložného práva a jeho registrácia
  • realizácia výkonu záložného práva najvhodnejším spôsobom
  • zabezpečenie vypracovania kúpnych a nájomných zmlúv, vrátane návrhov na vklad a pod.