Všeobecné informácie o dražbách

„Dražba je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.“

„Predmetom dražby môže byť vec, právo, iná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené zákonom.“

„Navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby, osoba, ktorá vykonáva záložné právo ("záložný veriteľ"), alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona.“

Predaj na dražby znamená najvýhodnejší spôsob speňaženia majetku, nakoľko dražba je verejná a záujemcovia na dražbe licitujú, pričom príklep je udelený tomu, kto urobí najvyššie podanie.

Dražba sa otvára vyvolaním; draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie; svojím podaním je účastník dražby viazaný; licitátor udelí príklep účastníkovi dražby, ktorý urobí najvyššie podanie; udelením príklepu je dražba ukončená; o priebehu dražby sa spisuje zápisnica.

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Navrhovateľom dražby môže byť:

a) záložný veriteľ, ktorého pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená a ktorý v zmysle §151j ods. 1 Občianskeho zákonníka môže začať výkon záložného práva, v rámci ktorého sa môže uspokojiť predajom zálohu na dražbe.

b) správca, ktorý v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. b) zákona NRSR č. 7/2005 Z.z., môže na účely speňaženia majetku poveriť predajom majetku dražobníka. K speňaženiu majetku úpadcu na dražbe môže dať správcovi pokyn aj veriteľský výbor.

c) vlastník predmetu dražby, ktorý chce najvýhodnejším spôsobom predať svoj majetok. Dražba je vhodná aj pri speňažovaní predmetu leasingu leasingovou spoločnosťou.

K uskutočneniu dražby nie sú potrebné žiadne súdne alebo iné rozhodnutia; udelenie príklepu na dražbe a následne zaslanie výťažku z dražby v prospech navrhovateľa dražby, nepodlieha súdnym alebo iným rozhodnutiam; v dôsledku uvedeného sa tak je možné vyhnúť možným prieťahom v súdnych konaniach. Jedná sa teda o najefektívnejší spôsob, ktorý je možné zrealizovať aj do 1 – 2 mesiacov.

V prípade dražby organizovanej dražobnou spoločnosťou auctio, s.r.o. navrhovateľ neplatí vopred žiadne poplatky a ani preddavky spojené s dražbou a všetky náklady spojené s dražbou a odmena dražobníka sa hradia z výťažku predaja predmetu dražby.

Náklady dražby sú závisle od hodnoty predmetu dražby a množstva úkonov; patria sem najmä na vypracovanie znaleckého posudku, spísanie notárskej zápisnice a pod.

Odmena za dražbu patrí našej spoločnosti len pokiaľ je dražba úspešná; jedná sa o zmluvnú odmenu a preto jej výška je vecou dohody.

V prípade výkonu záložného práva, samotnej dražbe musí predchádzať oznámenie a registrácia začatia výkonu záložného práva.

Dražba je realizovaná na základe zmluvy o vykonaní dražby uzatvorenej medzi navrhovateľom dražby a dražobníkom v zmysle ust. §16 Zák.č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách; prílohou zmluvy o vykonaní dražby je:

  • vyhlásenie navrhovateľa, že predmet dražby je možné dražiť;
  • vyhlásenie navrhovateľa o pravosti, sume a splatnosti pohľadávky, pre ktorú navrhuje výkon záložného práva – v prípade výkonu záložného práva;

Po obdržaní potrebných údajov, spoločnosť auctio, s.r.o. pripraví všetky potrebné dokumenty.

    Samozrejme, v prípade záujmu a udelenia plnomocenstva, spoločnosť auctio, s.r.o. ochotne zrealizuje celý proces výkonu záložného práva a vykoná v mene záložného veriteľa všetky zákonom požadované úkony, vrátane prípravy všetkých potrebných dokumentov; t.j. oznámenie a zaregistrovanie záložného práva, podanie informácie záložcovi o výkone záložného práva, rozdelenie výťažku z dražby, resp. zloženie do notárskej úschovy v prospech ostatných záložných veriteľov alebo záložcu a pod.