Informácie pre účastníkov

Nachádzate sa tu

Priebeh dražby

1. VÝBER Z PONUKY DRAŽENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ/hnuteľností

2. ÚČASŤ NA PREDDRAŽOBNEJ OBHLIADKE

3. ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY

4. VSTUP DO DRAŽOBNEJ MIESTNOSTI

5. VYVOLANIE LICITÁTORA

6. PODANIA ÚČASTNÍKOV DRAŽBY

7. ŽREBOVANIE

8. PRÍKLEP

9. DOPLATENIE CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM

10. ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

11. OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

 

 

Kto sa môže zúčastniť dražby

Dražobná zábezpeka sa používa na zabezpečenie záväzkov vydražiteľa voči dražobníkovi, teda aby vydražiteľ splnil svoj záväzok zaplatiť za majetok, ktorý nadobudol. Ak by sa dražobná zábezpeka nepoužívala dochádzalo by k obmedzovaniu súťaže na dražbe. V prípade vydraženia nehnuteľnosti sa zábezpeka započítava do konečnej ceny. Ostatným účastníkom dražby sa bezodkladne a v plnej výške vráti hneď po ukončení dražby.

 

Doklady potrebné k účasti na dražbe

Fyzická osoba, nepodnikateľ

Právnická osoba