Informácie pre účastníkov

Priebeh dražby

1. VÝBER Z PONUKY DRAŽENÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ/hnuteľností

2. ÚČASŤ NA PREDDRAŽOBNEJ OBHLIADKE

 • výber z dvoch termínov

3. ZLOŽENIE DRAŽOBNEJ ZÁBEZPEKY

 • bankovým prevodom
 • v hotovosti

4. VSTUP DO DRAŽOBNEJ MIESTNOSTI

 • na vyzvanie preukázať totožnosť / oprávnenie konať za účastníka
 • zapísať do zoznamu účastníkov + podpis čestného vyhlásenie o spôsobilosti účastníka podľa § 5 ZoDD
 • prevziať dražobné číslo
 • preukázať zloženie dražobnej zábezpeky, resp. ju zložiť v hotovosti

5. VYVOLANIE LICITÁTORA

 • vyhlásenie o predmete dražby a podmienkach dražby
 • výzva účastníkom na podávanie ponúk

6. PODANIA ÚČASTNÍKOV DRAŽBY

 • ústna ponuka vo výške najnižšieho podania, resp. zvýšenie o minimálne prihodenie
 • "perfektnosť podania spočíva" - ústne vyslovenie ponuky + zdvihnutie dražobného čísla
 • DVOJITÁ VÝZVA na zvýšenie posledného podania
 • TRETIA VÝZVA na zvýšenie podania........udelenie PRÍKLEPU

7. ŽREBOVANIE

 • v rámci jedného vyvolania naraz ROVNAKÉ PODANIE viacerých účastníkov
 • v prípade podania účastníka s PREDKUPNÝM PRÁVOM ...ak nikto neurobí vyššie podanie...udelí sa príklep

8. PRÍKLEP

 • ukončenie dražby, dochádza k prechodu vlastníckeho práva

9. DOPLATENIE CENY DOSIAHNUTEJ VYDRAŽENÍM

 • doplatenie ceny dosiahnutej vydražením v lehote 15 dní odo dňa udelenia príklepu, ak nie je v Oznámení o dražbe uvedené inak

10. ODOVZDANIE PREDMETU DRAŽBY

 • predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby
 • dražobník spíše na mieste Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby momentom odovzdania predmetu dražby prechádza na vydražiteľa nebezpečenstvo škody na predmete dražby

11. OPRAVNÝ PROSTRIEDOK

 • plynutie prekluzívnej lehoty na podanie ŽALOBY O NEPLATNOSŤ DRAŽBY (3 mesiace odo dňa udelenia príklepu)

 

 

Kto sa môže zúčastniť dražby

 • právnická či fyzická osoba
 • osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
 • osoba, ktorá zložila dražobnú zábezpeku
 • dražiť nemôže osoba, ktorá je vymedzená zákonom č. 527/2002 Z.z. § 5 ods. 4-9

Dražobná zábezpeka sa používa na zabezpečenie záväzkov vydražiteľa voči dražobníkovi, teda aby vydražiteľ splnil svoj záväzok zaplatiť za majetok, ktorý nadobudol. Ak by sa dražobná zábezpeka nepoužívala dochádzalo by k obmedzovaniu súťaže na dražbe. V prípade vydraženia nehnuteľnosti sa zábezpeka započítava do konečnej ceny. Ostatným účastníkom dražby sa bezodkladne a v plnej výške vráti hneď po ukončení dražby.

 

Doklady potrebné k účasti na dražbe

Fyzická osoba, nepodnikateľ

 • občiansky preukaz (fyzická osoba)
 • plná moc v prípade neúčasti osoby dražiteľa
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti

Právnická osoba

 • výpis z OR nie starší ako 3 mesiace
 • občiansky preukaz štatutárneho orgánu spoločnosti
 • plná moc v prípade neúčasti štatutárneho orgánu spoločnosti
 • doklad o zložení dražobnej zábezpeky ak nie je zložená v hotovosti