Dražba 3. izbového bytu v m.č Karlova Vec

Stav Ukončená
Dátum dražby 30.04.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Notársky úrad: JUDr. Tomáš Trella, Panenská 24, 811 03 Bratislava
Výmera 64,43 m2
Zistená / stanovená hodnota 119 000,00 €
Najnižšie podanie 119 000,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 35 700,00 €
Obhliadky 09.04.2018 - 09:30 19.04.2018 - 09:30
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec Bratislava, m. č.
Karlova Ves, katastrálne územie Karlova Ves, zapísaná na:
 liste vlastníctva číslo 4592 ako:
A. Byt č. 61, 6 p., vchod: Veternicová 8, nachádzajúci sa v
 Bytovom dome (popis stavby: Veternicova 8) so súpisným číslom 3128, postavenom na parcele registra „C“ parcelné
číslo 3651/6,
B. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6625/350504 – ín k celku,
C. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6625/350504– ín k celku k pozemkom:
 parcela registra „C“, parcelné číslo 3651/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 415 m2,
 parcela registra „C“, parcelné číslo 3651/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 153 m2,
 parcela registra „C“, parcelné číslo 3651/8, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 16 m2.
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

v podiele 1/1
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby:

Bytový dom s. č. 3128 je bodový panelový objekt, konštrukčne spojený s bytovým domom s. č. 3129. Obidva objekty sú
približne štvorcových pôdorysov, každý z nich má predný a zadný vchod. Dom má 13 nadzemných podlaží, z toho 12
obytných a jedno technické podlažie, riešené ako vstup so spoločnými priestormi, výťahmi a pivničnými kobkami, ktoré
prislúchajú k bytom.
Byt sa nachádza na 6. poschodí (6. NP), je prístupný z chodby zo schodiska a od výťahov. Pozostáva z troch obytných
miestností, t. č. obývacej izby, spálne a detskej izby. Príslušenstvo bytu tvorí predsieň, kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a
pivničná kobka z latiek umiestnená na prízemí. Byt má aj malú loggiu prístupnú z obývacej izby.
Byt je v pôvodnom stave bez vykonanej rekonštrukcie. Okná sú pôvodné typové drevené, zdvojené s dvojitým zasklením, v
niektorých miestnostiach bez parapetov. Podlahy v obytných miestnostiach sú riešené ako nulové s nášľapnou vrstvou z
PVC.
Výmera bytu bez pivnice: 64,43 m2
Pivničná kobka: 1,75m2
Loggia: 2,91 m2

 

Adresa
Veternicová 8
841 05 Bratislava