Dražba administratívnej budovy, poľnohospodárskych budov a pozemkov v k.ú. Pohronský Ruskov

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 12.06.2023 10:00
Miesto konania dražby HOTEL LEV, Ul. Čsl. armády 2, 934 01 Levice, prízemie, salónik (pri reštaurácii)
Výmera 47353,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 1 462 526,18 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 1 462 526,18 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,00 €
Obhliadky 23.05.2023 10:00 06.06.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie jhs 151-2023 ZP Pohronsky Ruskov sken_FINAL.pdf OoDr_Pohronský Ruskov.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor pre okres Levice, obec Pohronský Ruskov, katastrálne územie Pohronský Ruskov, zapísané na liste vlastníctva číslo 888 ako:

 • Iná budova (popis stavby: Administratívna budova) so súpisným číslom 1, na parcele registra „C“ číslo 337/16,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: na obilný sklad) so súpisným číslom 493, na parcele registra „C“ číslo 337/1,

(Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 337/1 pod stavbou s.č. 493 nie je evidovaný na liste vlastníctva)

 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilné silo) so súpisným číslom 494, na parcele registra „C“ číslo 337/6,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilný sklad) so súpisným číslom 495, na parcele registra „C“ číslo 337/28,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilný sklad) so súpisným číslom 496, na parcele registra „C“ číslo 337/29,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilný sklad) so súpisným číslom 497, na parcele registra „C“ číslo 337/30,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilný sklad I. II.) so súpisným číslom 498, na parcele registra „C“ číslo 337/32,
 • Iná budova (popis stavby: vážnica) so súpisným číslom 505, na parcele registra „C“ číslo 337/37,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Skladovacie zásobníky na obilie) so súpisným číslom 508, na parcele registra „C“ číslo 337/40,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Obilný sklad PROMOS) so súpisným číslom 529, na parcele registra „C“ číslo 337/34,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Sklad chemikálií) bez súpisného čísla , na parcele registra „C“ číslo 337/17,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Sklad hosp.potr. 1) bez súpisného čísla , na parcele registra „C“ číslo 337/26,
 • Poľnohospodárska budova (popis stavby: Sklad hosp.potr. 2) bez súpisného čísla , na parcele registra „C“ číslo 337/27,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/2, druh pozemku: Orná pôda, výmera 313 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/3, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 14276 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/6, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1169 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/7, druh pozemku: Orná pôda, výmera 187 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/11, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 164 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2988 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/15, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2329 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/16, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 220 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/17, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 451 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/26, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 451 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/27, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 309 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/28, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1356 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/29, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 711 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/30, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 611 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/31, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 24 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/32, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1860 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/33, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 100 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 863 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/35, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 24 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/37, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 32 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/38, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 65 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/39, druh pozemku: Orná pôda, výmera 20 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/40, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1767 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 337/42, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 12744 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 346/3, druh pozemku: Ostatné plochy, výmera 4319 m2,

         vo vlastníctve:

Obchodné meno :                      MONY spol. s r.o.

Sídlo :                                           Hlavná 1, 935 62 Pohronský Ruskov

IČO :                                              34 096 779

Zápis :                                           Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 19312/N

v podiele 1/1 k celku.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Znalec stanovil cenu predmetu dražby na sumu 1.755.031,42 ,- Eur s DPH.

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

Informácia pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH, povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň.