Dražba dvojizbového bytu v obci Žiar nad Hronom, okres Žiar nad Hronom

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 23.05.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Výmera 61,89 m2
Zistená / stanovená hodnota 21 500,00 €
Najnižšie podanie 21 500,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 2 100,00 €
Obhliadky 07.05.2019 - 10:00 16.05.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je konkurzná podstata úpadcu v I. rade (uvedený v bode G.1. tohto oznámenia) a z konkurznej podstaty úpadcu v II. rade (uvedený v bode G.2. tohto oznámenia).

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade:

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Žiar nad Hronom,
 • Obec: Žiar nad Hronom,
 • Katastrálne územie Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva číslo 2444 ako:

 

 1. byt číslo 5
 • na 2.p. vo vchode č. 26, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: bytový dom) so súpisným číslom 434, na parcele registra „C“ číslo 457,
 • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6245/79357 – ín k celku,
 • spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6245/79357 - ín k celku k pozemku:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 457, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 362 m²;

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko:                 Ing. František Kvak

Rodné priezvisko:                  Kvak

Dátum narodenia:                  01.08.1960

Trvalý pobyt:                          965 01 Žiar nad Hronom, Kukučínova 781/26

Konkurzná podstata úpadcu v I. rade sa draží v podiele 1/2 k celku.

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade:

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Žiar nad Hronom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okres: Žiar nad Hronom,
 • Obec: Žiar nad Hronom,
 • Katastrálne územie Žiar nad Hronom, zapísané na liste vlastníctva číslo 2444 ako:

 

 1. byt číslo 5
 • na 2.p. vo vchode č. 26, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: bytový dom) so súpisným číslom 434, na parcele registra „C“ číslo 457,
 1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 6245/79357 – ín k celku,
 2. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6245/79357 - ín k celku k pozemku:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 457, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 362 m²;;

 

vo vlastníctve:

 

Meno a priezvisko:                 Alica Kvaková

Rodné priezvisko:                  Kaninová

Dátum narodenia:                  21.05.1967

Trvalý pobyt:                            965 01 Žiar nad Hronom, Kukučínova 781/26

Konkurzná podstata úpadcu v II. rade sa draží v podiele 1/2 k celku.

Popis bytového domu

Ohodnocovaný byt sa nachádza v bytovom dome, ktorý je postavený v meste Žiar nad Hronom na ulici Štefana Moyzesa. Dom má dva vchody suterén a tri nadzemné podlažia (prízemie a  dve poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody.

Objekt je osadený na teréne, pričom sa domová vybavenosť' nachádza na prvom podzemnom podlaží. Na každom podlaží sa nachádzajú dva byty. Bytové domy PV-2 sú bez osobných výťahov. Základy domu sú z monolitického železobetónu, izolované proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry a nosné steny sú murované hr. 25 cm až hr. 40 cm. Deliace priečky sú z priečkoviek hr. 7,5 cm. Stropy sú železobetónové, z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové, prefabrikované s povrchovou úpravou liatym terazzom. Strecha domu je sedlová s keramickou strešnou krytinou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Povrchy fasád sú pôvodné brizolitové.

Vchodové dvere sú drevené plastové, čiastočne presklené. Ostatné dvere v spoločných priestoroch sú hladké plné, osadené do oceľových zárubní. Podlahy na chodbách a podestách majú na povrchu keramickú dlažbu, v pivnici s pivničnými kobkami jednotlivých bytov, je cementový poter. spoločné priestory nie sú vykurované. Dom je napojený na diaľkové vykurovanie z centrálneho zdroja. Bytový dom je napojený na rozvody elektrickej energie, pitnej vody a mestskej kanalizácie. V dome je inštalovaná spoločná televízna anténa, bleskozvod, ďalej sú v dome zrealizované telefónne rozvody a káblová televízia. Dom je napojený na rozvod zemného plynu.

Popis bytu:

Hodnotený byt je dvojizbový, v pôvodnom stave, bez zmien v jeho dispozičnom riešení. Pôvodné omietky na stenách boli prestierkované. Pôvodné keramické obklady sú v kuchyni, v priestore kuchynskej linky a v kúpeľni do výšky 150 cm. V izbách sú vlysové drevené podlahy. V ostatných miestnostiach je na podlahách nová keramická dlažba. Okná v byte sú vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Vchodové dvere sú pôvodné. Dvere v byte sú hladké, plné alebo čiastočne presklené, osadené do oceľových zárubní. V kuchyni je kuchynská linka so zariaďovacími predmetmi. V bytovom jadre je spojená kúpeľňa s WC. Vaňa v kúpeľni je jednoduchá smaltová. Ďalej je v kúpeľni osadené umývadlo a záchodová misa typ kombi. V byte sú zrealizovane rozvody pitnej vody, a kanalizácie. TÚV je pripravovaná lokálne v byte. Prípojky pitnej vody a plynu sú vybavené meračmi spotreby. Vykurovanie bytu je riešené cez lokálny kotol radiátormi.

Vypočítaná podlahová bytu s pivnicou plocha 61,89 m2

Spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6245/79357 k pozemku zapísané pod parc. č. 457 o výmere 362 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

 

Adresa