Dražba Objektu služieb s pozemkami v Detve

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 25.06.2024 11:00
Miesto konania dražby Dom kultúry Detva, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva, 1.poschodie, kongresová sála
Výmera 846,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 115 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 115 000,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 15 000,00 €
Obhliadky 06.06.2024 11:00 20.06.2024 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_JHS (1).pdf Oznámenie o dražbe - auctio_Detva.pdf

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená Okresným úradom – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 • Okres: Detva,
 • Obec: Detva,
 • Katastrálne územie: Detva,
 • List vlastníctva číslo 1118:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/1, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 567 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 47 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/3, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6311/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 18 m2;
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 6312, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 196m2;
  • budova obchodu a služieb (popis stavby: objekt služieb) so súpisným číslom 1, na parcele registra „C“ číslo 6312,

v podiele 1/1 k celku.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Ohodnocované nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci Detva v zastavanom území obce v jej okrajovej časti. Nehnuteľnosti sú dobre prístupné z verejnej komunikácie, nachádzajúce sa na rovinatom povrchu, s možnosťou napojenia na verejné inžinierske siete. V blízkosti stavby sa nachádza individuálna  bytová výstavba.

Budova obchodu a služieb s..č. 1, parcela č. 6312, k.ú. Detva:

Budova predajne súp.č.1 sa nachádza na pozemku parc.č. 6312, k.ú. Detva, v obci Detva, mestská časť Krné. Budova je situovaná mimo zastavaného územia obce, v zástavbe rodinných domov na ulici Železničná, ktoré sú podobného prevedenia z rovnakého obdobia, mnohé rekonštruované. Budova sa nachádza na hlavnej ale nefrekventovanej komunikácii mimo mesta smerujúcej do časti Krné, Piešť I. a II. Budova je vzdialená iba 350m od zastavaného územia mesta Detva, približne 1,1 km od centra mesta, v rovinatom teréne. Stavba je popisne a polohopisne vedená v údajoch príslušného katastrálneho úradu, avšak polohopisný údaj nie je v súlade so skutkovým stavom.

Predajňa a kancelária sa nachádzajú za vstupom od prístupovej komunikácie. Za kanceláriou sa nachádza sociálne zariadenie, v budove sú sklady. Základy tvoria betónové pásy. Zvislá nosná konštrukcia je z murovaných stien, materiál nezistený. Deliace nenosné priečky sú murované. Strop je pravdepodobne drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha objektu je sedlová valbová, drevený trámový krov, krytina z plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšiu fasádu tvorí vápenno-cementová omietka. Úpravy vnútorných povrchov v predajni sú vnútorné omietky vápenné. Okná sú drevené, zdvojené, pôvodné. Dvere do predajne sú drevené. Podlahy sú z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. Rozvody teplej a j studenej vody, rozvody kanalizácie. Spôsob prípravy teplej úžitkovej vody a vody pre kúrenie nie je známy. Stavba je zrejme napojená na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia a elektrická energia. Prístup k nehnuteľnosti je priamo z miestnej verejnej komunikácie. Parkovanie je na pozemku vlastníka alebo na verejnej komunikácii.

Garáž č. 1 bez súp. č. na parcele č. 6311/3 a Garáž č. 2 bez súp.č. na parcele č. 6311/4 k. ú. Detva sa nachádzajú za budovou predajne. Stavby sú v pôvodnom stave. Majú 1 nadzemné podlažie, plochú strechu. Ide o samostatne prefabrikované železobetónové garáže, s rebrovým nosným systémom a plechovými vrátami.

Celková výmera pozemkov je 846 m2.

Podrobnejší opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.

48.535004, 19.406274

Adresa
Železničná č. 1, 962 12 Detva