Dražba parkoviska v Trenčíne Hanzlíková

Stav Ukončená
Dátum dražby 22.06.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Výmera 487,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 61 400,00 €
Najnižšie podanie 61 400,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 18 420,00 €
Obhliadky 06.06.2018 - 13:00 15.06.2018 - 14:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť (pozemok) vedená na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, zapísaná na liste vlastníctva číslo 1460 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 613/7, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 487 m2;

nehnuteľnosť (stavbu) nezapísaná na liste vlastníctva:

  • Parkovisko Lion (povrchové teleso), nachádzajúce sa na parcele registra „C“ číslo 613/7;

vo vlastníctve MERKANTIL s.r.o., M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina  (na liste vlastníctva uvedená adresa: Jána Psotného 8, 911 05  Trenčín), IČO 34 104 992, v podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Pozemok leží v zastavanom území mesta Trenčín vedľa Bavlnárskej ulice oproti Lion fitnes centra. Na pozemku je parkovisko pre osobné autá. Dostupnosť do centra mesta je cca 10 minút cesty autom. K zastávke autobusu do 10 minút peši. V okolí sú bytové domy, rodinné domy, fitnes centrum. Z hľadiska polohy v meste ide o obytnú časť. V mieste je rozvod elektrickej energie, verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a plynu. Pozemok je v rovinatom teréne. Parkovisko Lion je postavené na par.č. 613/7 v k.ú. Hanzlíková. Zhotovené je zo zámkovej dlažby kladenej do piesku. Užívaná je podľa kolaudačného rozhodnutia od roku 2008. Životnosť stavby predpokladám 40 rokov.

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň.)

Informácia pre účastníkov dražby za predpokladu, že dodanie tovaru, ktorý je predmetom dražby bude predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH: Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH a predmetom dražby je dodanie tovaru, kde povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch vlastník predmetu dražby pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby vyhotoví faktúru v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH a doručí ju vydražiteľovi poštovým doručovateľom.

Adresa