Dražba pozemkov – nachádzajúcich sa v meste Zvolen na sídlisku Západ

Stav Aktuálna
Dátum dražby 28.06.2019 - 11:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Výmera 937,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 24 600,00 €
Najnižšie podanie 24 600,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 7 300,00 €
Obhliadky 12.06.2019 - 10:30 24.06.2019 - 10:30
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor pre okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané na liste vlastníctva číslo 5753 ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3410/465, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 848 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3410/466, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 89 m2.

 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Pozemky majú rovinatý charakter a v danej lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete vrátane plynovodu. Hodnotené pozemky sa nachádzajú v meste Zvolen na sídlisku Západ v blízkosti rieky Hron na ul. Nográdyho a na križovatke ulíc Strážska cesta a D. Ertla. Centrálna časť mesta sa nachádza vo vzdialenosti cca 1500 m. Okolitú zástavbu tvoria bytové domy, areál Bytového družstva Zvolen a budova veterinárnej ambulancie. Prístup k pozemkom je z ul. Nográdyho a z ulíc Strážska a D Ertla.

Pozemok parc. KN-C č. 3410/465 je na cca 70% zastavaný kruhovou križovatkou (Strážska cesta) a priľahlou komunikáciou (ul. D. Ertla), na zvyšku sú vybudované verejné chodníky a parkoviská pre priľahlé bytové domy (sídlisko Západ), príp. je na nich kúsok verejnej zelene; ak by sa tam i nejaká malá stavba zmestila, mesto ju určite nepovolí.

Pozemok parc. KN-C č. 3410/466 je bez prístupu z verejnej komunikácie a je pod ním umiestnené kanalizačné potrubie priemeru 1000 mm vyúsťujúce do rieky Hron. Na pozemku sa nachádzajú šachty do tejto kanalizácie. Je súčasťou verejného priestranstva (lúka) pri hrádzi popri Hrone.

Adresa