Dražba pozemkov v katastrálnom území Pezinok

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 20.03.2023 10:00
Miesto konania dražby Miesto dražby: Hotel Tilia, Kollárova 20, 902 01 Pezinok, prízemie, malý salónik
Výmera 550,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 28 500,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 28 500,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 8 499,97 €
Obhliadky 03.03.2023 10:00 15.03.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_ Pezinok.pdf Oznámenie o dražbe_podpísané_REAL 2.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor pre okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísaná na liste vlastníctva číslo 9349 v podiele 1/1 k celku ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 483 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/35, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 16 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4851/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 m2,

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY:

Pozemky sú situované v zastavanom území mesta Pezinok. Prístup ku pozemkom je priamo z miestnej verejnej asfaltovej komunikácie. Pozemky sa nachádzajú na hranici centra mesta. Pozemky sú využívané ako prístupová cesta k bytovému domu súp.č.5840, prístup k radovým rodinným domom s.č. 6071 až 6079 a k parkovacím miestam. Parc.č. 4849/23 a 4849/34 sú parkovacími miestami. Pozemok ako celok má nepravidelný tvar v tvare písmena U lemujúci bytový dom s.č. 5840. Parc. č. 4849/35 a 4849/37 majú slížovitý tvar, sú trávnatou plochou lemujúcou parkovacie miesta. Parc.č. 4851/10 je využívaná ako časť prístupovej cesty ku garážam za bytovým domom so súp.č. 5815. Parc.č. 4853/9 ma slížovitý tvar a lemuje stavbu garáže súp.č. 5969 patriacej bytovému domu súp.č. 5815. Pozemok je rovinatý. Pozemky svojimi rozmermi, tvarom, výmerou a umiestnením nie sú vhodné ako stavebné pozemky. V danej lokalite je možnosť napojenia na kompletné inžinierske siete.

Výmera pozemkov spolu: 550 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.