Dražba pozemkov v katastrálnom území Pezinok

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 20.03.2023 10:00
Miesto konania dražby Miesto dražby: Hotel Tilia, Kollárova 20, 902 01 Pezinok, prízemie, malý salónik
Výmera 550,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 28 500,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 28 500,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 8 500,00 €
Obhliadky 03.03.2023 10:00 15.03.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_ Pezinok.pdf Oznámenie o dražbe_Pezinok.pdf

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na Okresnom úrade Pezinok, katastrálny odbor pre okres Pezinok, obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísaná na liste vlastníctva číslo 9349 v podiele 1/1 k celku ako:

  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 483 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/23, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 13 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/35, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 16 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4849/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 8 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4851/10, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 4853/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5 m2,

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

OPIS PREDMETU DRAŽBY:

Pozemky sú situované v zastavanom území mesta Pezinok. Prístup ku pozemkom je priamo z miestnej verejnej asfaltovej komunikácie. Pozemky sa nachádzajú na hranici centra mesta. Pozemky sú využívané ako prístupová cesta k bytovému domu súp.č.5840, prístup k radovým rodinným domom s.č. 6071 až 6079 a k parkovacím miestam. Parc.č. 4849/23 a 4849/34 sú parkovacími miestami. Pozemok ako celok má nepravidelný tvar v tvare písmena U lemujúci bytový dom s.č. 5840. Parc. č. 4849/35 a 4849/37 majú slížovitý tvar, sú trávnatou plochou lemujúcou parkovacie miesta. Parc.č. 4851/10 je využívaná ako časť prístupovej cesty ku garážam za bytovým domom so súp.č. 5815. Parc.č. 4853/9 ma slížovitý tvar a lemuje stavbu garáže súp.č. 5969 patriacej bytovému domu súp.č. 5815. Pozemok je rovinatý. Pozemky svojimi rozmermi, tvarom, výmerou a umiestnením nie sú vhodné ako stavebné pozemky. V danej lokalite je možnosť napojenia na kompletné inžinierske siete.

Výmera pozemkov spolu: 550 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.