Dražba pozemkov – v zmysle územnoplánovacej informácie určených na výstavbu - nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica

Stav Ukončená
Dátum dražby 04.12.2018 - 11:00
Miesto konania dražby Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, 1. poschodie, zasadacia miestnosť – pri Notárskom úrade: JUDr. Tomáš Trella
Zistená / stanovená hodnota 4 260 000,00 €
Najnižšie podanie 4 260 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 15.11.2018 - 10:30 28.11.2018 - 10:30
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Záhorská Bystrica mimo intravilán a mimo súvislej zástavby, ako súčasť bývalých ovocných sadov medzi hlavnou trasou diaľnice D2 a cesty cestou I/2, medzi m.č. Záhorská Bystrica a m.č. Lamač severozápadne od centra hl. mesta v lokalite "Františkov majer". V lokalite na konci zástavby m.č. Lamač prevláda zástavba obchodnými centrami, hypermarketmi väčších reťazcov, predajňami áut, prevádzkami služieb a pod. Na opačnej strane cesty I/2 je areál krematória. Lokalita s hodnotenými pozemkami je situovaná  cca 1,0-1,5 km severne od konca zástavby od poslednej križovatky v m.č. Lamač. Pozemky tvoria pozdĺžne pásy rôznej šírky dĺžky cca 250m orientované kolmo na cestu I/2 a diaľnicu D2. Priamy výjazd z diaľnice k lokalite nie je možný, vjazdy sú v územnom pláne riešené cez obslužné komunikácie z cesty I/2. Najbližší diaľničný uzol Lamač je v tesnej blízkosti cca 1,8km. Vzdialenosť do centra Bratislavy je z miesta cca 9km, vzdialenosť do centra m.č. Záhorská Bystrica je cca 3km. Terén je v mieste rovinatý, v mieste je vybudovaný verejný diaľkový rozvod elektriny, vody a plynu s možnosťou napojenia za podmienky výstavby odberných zariadení. Kanalizácia nie je dostupná priamo.

 

Pozemky resp. ich časti reg. "E" tvoria aj zbytkové výmery pozemky za diaľnicou mimo plánovanej zástavby z pôvodných pozemkov reg. "E" situované za diaľnicou ako súčasť ochrannej zelene diaľnice, resp. súčasť väčších poľnohospodárskych komplexov - súčasť parc. reg. "C" č. 3912, 3910/1 bez priameho prístupu.

 

Mestská časť Záhorská Bystrica s cca 3400 obyvateľmi patri k najmenším okrajovým mestským častiam hlavného mesta SR situovaná na západných svahoch Malých Karpát bez priemyselných objektov s prevažujúcou zástavbou rodinných domov s intenzívnou zástavbou nových lokalít pre bývanie. V mieste premáva mestská autobusová doprava.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Pozemky sú nezastavané, v zmysle regulatívov územného plánu je zóna definovaná ako zmiešané územie pre obchod a služby viď. územnoplánovacia informácia. 

 

V súčasnosti nie sú pozemky poľnohospodársky využívané. Zbytkové časti pozemkov evidovaných v reg. "E" sú situované za diaľnicou ako ochranná zeleň, časť ako orná pôda.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Tvary pozemkov a ich rozloženie neumožňujú ich samostatné využitie, pozemky je nutné vlastnícky a funkčne zlúčiť so susednými parcelami celého záujmového územia, k čomu je nutná majetkoprávna dohoda s ostatnými vlastníkmi pozemkov.

Na pozemkoch sa nachádza neudržiavaný ovocný sad prerastený náletovými drevinami, čo vytvára relatívne hustý porast, ktorého odstránenie predstavuje nákladnú prípravu územia. V mieste nie sú priamo dostupné verejné kanalizačné rozvody. Cez záujmové územie vedie otvorený melioračný kanál, ktorý je nutné prekryť a riešiť ako podzemný. Časti parciel reg. "E" sú zbytkové výmery mimo navrhovanej zástavby. Časť pozemkov je v ochrannom pásme diaľnice v zmysle príslušných ustanovení Cestného zákona.

 

Popis pozemkov:

Pozemky sú hodnotené ako pozemky určené na zástavbu v zóne definovanej v územnom pláne s funkciou obchodu a služieb. Pozemky sú situované v k.ú. a mestskej časti Záhorská Bystrica na území hlavného mesta Bratislavy. Terén je v mieste rovinatý, prístup je možný priamy z verejnej komunikácie - Hodonínskej cesty (cesta I/2). V mieste je možnosť napojenia na vodu, elektrinu a plyn, ale za podmienky vyvolaných investícií do infraštruktúry (prekládky, podtláčky, trafostanice, regulačné stanice...), čo je v podobných lokalitách bežné. Kanalizácia nie je napojiteľná priamo. Samostatné využitie hodnotených pozemkov nie je možné, je nutné ich pričlenenie a zlúčenie do väčšieho celku so susednými pozemkami. Lokalita je dobre prístupná z uzlov tranzitných komunikácií, zároveň je dobre viditeľná z diaľnice pre umiestnenie reklamných pútačov. Jedná sa o prímestskú obchodnú zónu, najbližšie mestské časti (Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica) sú obytné zóny s relatívne vysokou hustotou obyvateľstva.

 

Základné faktory polohy pozemku sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Z pohľadu hodnotenia sú všetky hodnotené parcely rovnocenné ako súčasť lokality určenej na zástavbu v zmysle územnoplánovacej informácie. Časti týchto pozemkov, ktoré sú v informácii definované ako ochranná zeleň resp. komunikácie tvoria iba okrajové pásy pri diaľnici resp. ceste I/2, ale urbanisticky sa jedná o súčasť celého plošného celku určeného prevažne na funkciu 502 - obchod a služby. Z pohľadu hodnotenia budú pričlenené do tejto skupiny pozemkov.

Adresa