Dražba rekreačnej chaty, polyfunkčného domu a pozemkov v obci Selce

Stav Ukončená
Dátum dražby 05.06.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19, 974 01 Banská Bystrica
Výmera 929,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 281 000,00 €
Najnižšie podanie 281 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 20 000,00 €
Obhliadky 18.05.2018 - 10:30 31.05.2018 - 10:30
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Banská Bystrica Katastrálny odbor, pre obec Selce, katastrálne územie Selce, zapísané na :

 

  • liste vlastníctva číslo 652 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2411/18, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 261 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2411/28, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 98 m2;

 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 2411/28 je evidovaný na liste vlastníctva 2377.

Vlastnícky podiel:                   1/1

(ďalej len ako „Záloh 1“ alebo „Predmet dražby 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

  • zapísané liste vlastníctva číslo 799 ako:
  • rekreačná chata (popis stavby: rekreačná chata) so súpisným číslom 814, na parcele registra „C“ číslo 2413/2
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2411/5, druh pozemku: Trvalé trávne porasty, výmera 137 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2413/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 333 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2413/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 100 m2,

Vlastnícky podiel:                   1/1;

(ďalej len ako „Záloh 2“ alebo „Predmet dražby 2“ v príslušnom gramatickom tvare)

  • liste vlastníctva číslo 2377 ako:
  • polyfunkčný dom (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 700, na parcele registra „C“ číslo 2411/28;                                                                         

Vlastnícky podiel:                   1/1;

(Záloh 1, Záloh 2 a Záloh 3 spoločne ďalej len ako „Záloh“; Predmet dražby 1, Predmet dražby 2 a Predmet dražby 3 ďalej len ako „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Polyfunkčný dom s.č. 700

Polyfunkčný objekt so súpisným číslom 700 je postavený na parcele číslo 2411/28 v katastrálnom území Selce mimo zastavaného územia obce v rekreačnej časti Čachovo. V blízkosti sa nachádza zimné lyžiarske stredisko. Objekt je využívaný na rekreačné účely, v ktorom sa nachádzajú izby na krátkodobý prenájom so samostatnou kúpeľňou pri každej izbe. Na prízemí sa nachádza spoločenská miestnosť s kuchyňou a jedna dvojlôžková izba s kúpeľňou. Na poschodí sa nachádzajú tri dvojlôžkové izby s kúpeľňami. Podľa vyloženého cenníka ceny ubytovania sú pre dvojlôžkovej izbe 30 € na izbu bez raňajok. Polyfunkčný dom je postavený na mierne svahovitom pozemku v lokalite, kde sa nachádzajú, ubytovacie, športové a rekreačné zariadenia. Situovaná je v blízkosti lyžiarskeho strediska. V danej časti obce je možnosť napojenia na miestny rozvod NN, bez možnosti napojenia na vodovod, kanalizáciu a plynovod. Polyfunkčný objekt bol postavený v roku 2007 na základe predloženého rozhodnutia o povolení užívať stavbu. V čase ohodnotenia bol objekt napojený na vlastné rozvody vody z miestneho zdroja vody - otvorené jazierko, kanalizácie do vlastnej ČOV, NN a vykurovanie je z vlastnej kotolne na pevné palivo. Prístup k objektu je po asfaltovej spevnenej miestnej komunikácii s možnosťou parkovania na vlastnom pozemku.

Nehnuteľnosť je riešená ako dvojpodlažný objekt s prízemím a obytným podkrovím. Pôdorysný tvar budovy je približne obdĺžnikový. Dispozičné riešenia podlaží sú v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. V 1. nadzemnom sa nachádza, terasa, predsieň, chodba, priestor upratovačky, WC, schodisko, izba s kúpeľňou, kuchyňa a kotolňa. V podkroví sa nachádzajú tri dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami s WC a balkón.

Základy sú betónové monolitické plošné s pásmi s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je betónová. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z plynosilikátových tvárnic YTONG. Deliace konštrukcie sú murované z priečkoviek YTONG. Strop nad I.NP je železobetónový s podhľadom z dreveného obkladu s viditeľnými trámami. Strop nad podkrovím je s rovným podhľadom drevený trámový. Zastrešenie bez krytiny je riešený ako drevený krov z drevenej tesárskej konštrukcie s debnením a s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Krytina strechy je vyhotovená z kanadského asfaltového šindľa. Klampiarske konštrukcie sú z lakoplastovaného plechu. Schody sú železobetónové majú obložené stupne z dreva. Úpravy vnútorných povrchov sú dvojvrstvovej vápennej omietky a keramické obklady v hygienických priestoroch. Úpravy vonkajších povrchov tvoria fasádne omietky štrukturálne ako nástrek na báze umelých látok na zateplovací systém v kombinácii s obkladom z dreva. Dvere vstupne sú drevené masívne s izolačným dvojsklom a vnútorné dvere sú drevené masívne vyrobené na mieru do drevených zarubní. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a strešné okná sú Velux. Na podlahe je keramická dlažba a drevené veľkoplošné parkety. Na podlažiach je rozvod studenej a teplej vody. V kúpeľni je keramická dlažba a na stene keramický obklad, osadené sú zariaďovacie predmety sprchy, umývadlá a WC. Ohrev TUV je cez elektrický bojler so zásobníkom. V kuchyni je osadená kuchynská linka, elektrický sporák s rúrou, digestor a na stene je keramický obklad. Vykurovanie je podlahové a pomocou radiátorov, zdrojom je kotol na drevoplyn, v spoločenskej miestnosti je aj krb na tuhé palivo. Kanalizácia je napojená cez MČOV do recipientu. Na podlažiach je rozvod elektroinštalácie svetelnej a slaboprúdu. Vyhotovený je rozvod zabezpečovacieho systému, televízneho signálu, internetu. Na streche je bleskozvod.

ZP: 1. NP = 89,98 m2 , 2. NP = 89,98 m2

 

Rekreačná chata s.č. 814

 

je riešená ako dvojpodlažný objekt s prízemím a obytným podkrovím. Pôdorysný tvar budovy je približne obdĺžnikový. Dispozičné riešenia podlaží sú v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou. V 1. nadzemnom sa nachádza, terasa, predsieň, chodba, priestor upratovačky, WC, schodisko, izba s kúpeľňou, kuchyňa a kotolňa. V podkroví sa nachádzajú tri dvojlôžkové izby s vlastnými kúpeľňami s WC a balkón. Technický popis chaty je identický s polyfunkčným domom.

ZP : 1. NP = 89,98 m2 , 2. NP = 89,98 m2

 

Altánok

 

Bol vybudovaný v roku 2010, jeho rozloha je 62,5 m2

 

MČOV

 

Na pozemku sa nachádza malá čistička odpadových vôd.

 

Polyfunkčný dom a rekreačná chata je postavená na pozemku o rozlohe 929 m2 mierne svahovitého charakteru v katastrálnom území Selce v turistickom stredisku Selce - Čachovo v okrajovej časti strediska, so zástavbou s prevažne objektami na rekreáciu a stravovanie. V blízkosti nehnuteľnosti sa nenachádza občianska vybavenosť.

 

Adresa
Selce
97611 Selce