Dražba rodinného domu v Dunajskej Lužnej - Nové Košariská

Stav Ukončená
Dátum dražby 15.05.2018 - 11:45
Miesto konania dražby Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Výmera 400,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 171 000,00 €
Najnižšie podanie 171 000,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 17 100,00 €
Obhliadky 30.04.2018 - 12:30 10.05.2018 - 12:30
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Senec, Katastrálny odbor, pre obec Dunajská Lužná, katastrálne územie Nové Košariská:

  • vo výlučnom vlastníctve Úpadcu v podiele 1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 3209 ako:
  • rozostavaná budova (popis stavby: Rozostavaný dom) bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 33/11

vo vlastníctve: Andrea Žilincová r. Petříčková, Brezová 721/16, 900 42 Dunajská Lužná.

  • vo výlučnom vlastníctve tretej osoby v podiele 1/1 zapísané na liste vlastníctva číslo 1572 ako:
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 30/10, druh pozemku: Záhrady, výmera 202 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 33/10, druh pozemku: Záhrady, výmera 348 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 33/11, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 172 m2.

vo vlastníctve: Marta Žilincová r. Horváthová, Nové Košariská 1/721, 900 42 Dunajská Lužná.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Rodinný dom je trojpodlažná stavba rodinného domu. Skladá sa z poschodia, prízemia a suterénu. V suteréne sú umiestnené skladové a technické priestory. Na prízemí je obývacia hala s kuchyňou, obytné izby a schodisko. Na poschodí sa nachádzajú obytné izby, chodba a nedokončená kúpeľňa.

Technické riešenie:

1. Podzemné podlažie - zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z keramickej dlažby. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené a okná  plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy, ktoré sú dokončené sú z keramickej dlažby. Vybavenie kúpeľne bude tvoriť vaňa plastová rohová, vodovodné batérie pákové nerezové so sprchou. Ústredné vykurovanie tvorí teplovodný rozvod k radiátorom. Zdroj vykurovania tvorí značkový kotol ústredného vykurovania.

1. Nadzemné podlažie - základy sú betónové a objekt je s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm a deliace konštrukcie tvoria tehlové priečkovky. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy  s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko má povrch z tvrdého dreva. Strechu tvorí väznicový krov s krytinou z lepenkových šindlov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov budú tvoriť fasádne omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, samostatnej sprchy, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere plné a zasklené a okná  plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností budú z veľkoplošných parkiet a podlahy ost. miestností keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák elektrický s elektrickou rúrou, chladnička, drezové umývadlo a kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí umývadlo, samostatná sprcha. Záchod je splachovací s umývadlom. Ostatné vybavenie tvorí kozub  s uzatvoreným ohniskom.  Ústredné vykurovanie  tvorí teplovodný rozvod k radiátorom.

Zastavaná plocha: 1.PP – 94,18 m2, 1.NP – 175,70 m2, 2.NP - 129,87 m2

 

Adresa