Dražba rodinného domu v obci Stará Turá

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 20.11.2019 - 11:30
Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr Miroslav Holčík, Námestie 1. mája 1121/14, 921 01 Piešťany – zasadacia miestnosť
Výmera 1 006,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 11 500,00 €
Najnižšie podanie 11 500,00 €
Minimálne prihodenie 100,00 €
Dražobná zábezpeka 3 400,00 €
Obhliadky 31.10.2019 - 11:00 11.11.2019 - 11:00
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová
Súbory na stiahnutie

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (podiel 1/1) vedená na Okresnom
úrade Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor, pre obec Stará Turá, katastrálne územie Stará Turá, zapísaná
na:
➢ liste vlastníctva číslo 430 ako
• rodinný dom (popis stavby: DOM) so súpisným číslom 2488, na parcele registra „C“ číslo 6067;
• parcela registra „C“, parcelné číslo 6067, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 295 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 6080, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 711 m2;
• v podiele 1/1
(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Rodinný dom s.č. 2488 je čiastočne (zadnou fasádou v hospodárskej časti domu) pristavený ku rodinnému domu
s.č. 2487 (LV č. 7288) na pozemku parcela KN č. 6068. Rodinný dom s.č. 2488 je tak súčasťou samostatne
stojaceho dvojdomu.
V rodinnom dome s jedným nadzemným podlažím sa nachádza jedna bytová jednotka s príslušenstvom. Podľa
dostupných informácií je rodinný dom užívaný od roku 1800.
Popis dispozičného riešenia rodinného domu
Priestory v rodinnom dome sú rozdelené na obytnú časť (dve izby, kuchyňa, kúpeľňa) a hospodársku časť
(skladové priestory, kotolňa). Na základe porovnania stavu evidencie katastra nehnuteľností (kópie
z katastrálnej mapy) so skutočným stavom je konštatované, že priestory skladu paliva, kotolne a jedného
skladu boli pristavené v neskoršom období.
Priestory domu sú prístupné z nekrytého nádvoria, z nádvoria je prístupná i kúpeľňa. Vstup do domu
je (cez chodbu) v južnej fasáde domu. Z krytej vstupnej chodby je prístupné nekryté nádvorie
Zastavaná plocha: 244,82 m2
Celková výmera pozemku: 1006 m2

Adresa
Súš 2488
916 01 Stará Turá