Dražba rodinného domu v Sliači - Hájniky

Stav Ukončená
Dátum dražby 23.03.2018 - 11:00
Miesto konania dražby Stráž 223, 960 01 Zvolen, veľká zasadacia miestnosť, tretie nadzemné podlažie
Výmera 280,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 183 000,00 €
Najnižšie podanie 183 000,00 €
Minimálne prihodenie 300,00 €
Dražobná zábezpeka 18 300,00 €
Obhliadky 07.03.2018 - 09:30 14.03.2018 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Zvolen, Katastrálny odbor, pre obec Sliač, katastrálne územie Hájniky, zapísaná na:

  • liste vlastníctva číslo 610 ako:
  • rodinný dom (popis stavby: Rodinný dom) so súpisným číslom 30, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 585,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 585, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1015 m2.

vo vlastníctve: Janák Milan r. Janák, nar. 22.03.1939 a Lýdia Janáková r. Zemková, Mgr., nar. 19.05.1946, ČSA 56/41, Sliač-Hájniky, PSČ 962 31, SR v podiele 1/2 a Janáková Lýdia Mgr., r. Zemková, nar. 19.05.1946 ČSA 56/41, Sliač-Hájniky, PSČ 962 31, SR v podiele 1/2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Rodinný dom súpisné číslo 30 je postavený na pozemku parcelné číslo 585 v katastrálnom území Hájniky, obec Sliač, v časti so zástavbou rodinných v okrajovej časti mesta.

Dispozičné riešenie stavby: I.Podzemné podlažie – kotolňa, 2x sklad, chodba, dielňa, schodisko

I.Nadzemné podlažie – 3x izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, chodba, schodisko

II.Nadzemné podlažie – 3x izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, chodba, schodisko

Technické riešenie: 1. PP - zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 50 do 60 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba.

1. NP a 2. NP - zvislé nosné konštrukcie murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM), schodisko v 1.NP- liate terazzo, betónová, keramická dlažba, strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou; krytiny na plochých strechách - z pozinkovaného plechu. Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. zasklením; okenné žalúzie - kovové; okenice a vonkajšie rolety – plastové. Vybavenie kuchýň - plynový sporák, sporák na propán-bután;  - umývačka riadu (zabudovaná);  - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové alebo plastové;  - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - vaňa oceľová smaltovaná;  - umývadlo. Vykurovanie - ústredné vykurovanie. Vnútorné rozvody vody - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie. Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu.

Zastavaná plocha: 1.PP – 135,32 m2, 1.NP – 144,10 m2, 2. NP – 144,10 m2

Adresa