Dražba: výrobné haly tlačiarne a iné stavby v Trenčíne - Hanzlíková

Stav Ukončená
Dátum dražby 25.01.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra
Výmera 14 200,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 793 000,00 €
Najnižšie podanie 793 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 09.01.2018 - 10:00 16.01.2018 - 11:30
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je v zmysle § 3 ods. 1 Zákona č. 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov súbor vecí uvedených nižšie, ako celok. Predmetom dražby sú:

 

 1. Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve spoločnosti MERKANTIL s.r.o., M.R. Štefánika 32, Žilina 012 39, IČO: 34 104 992 (ďalej len ako „Úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare) (podiel 1/1), vedené na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, zapísané na liste vlastníctva číslo 1460 ako:

 

 1. Parcely registra „C“ evidované v katastrálnej mape:

Druh

Výmera v m²

Parcelné číslo

Záhrady

5243 m²

709/2

Záhrady

1224 m²

709/3

Zastavané plochy a nádvoria

631 m²

710/7

Zastavané plochy a nádvoria

2230 m²

710/8

Zastavané plochy a nádvoria

2180 m²

710/10

Zastavané plochy a nádvoria

663 m²

710/14

Zastavané plochy a nádvoria

395 m²

710/15

Zastavané plochy a nádvoria

29 m²

710/52

Zastavané plochy a nádvoria

478 m²

711/1

Zastavané plochy a nádvoria

333 m²

711/2

Zastavané plochy a nádvoria

24 m²

711/3

Zastavané plochy a nádvoria

372 m²

712/2

Zastavané plochy a nádvoria

351 m²

712/3

  (ďalej len „Nehnuteľnosť 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 1. Stavby:

Popis

Parcelné číslo

Súpisné číslo

 

BUDOVA-SENNÍK

710/2

1309

právny vzťah k parcele 710/2, na ktorej leží stavba so súp. č. 1309 nie je evidovaný na liste vlastníctva

 

výrobné priestory tlačiarne

710/15, 710/16

1915

právny vzťah k parcele 710/16, na ktorej leží stavba so súp. č. 1915 nie je evidovaný na liste vlastníctva

výrobná hala tlačiarne

711/1

711/2

711/3

1923

STRED.KOVOVÝROBY

Bez. súpis. č.

Prevádzková budova

712/2, 712/3

2225

  (ďalej len „Nehnuteľnosť 2“ alebo „Stavba 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 1. Stavba vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (podiel 1/1), v obci Trenčín, v katastrálnom území Hanzlíková, nezapísaná na liste vlastníctva:

Popis

Parcelné číslo

Rozostavanýviacúčelový sklad

Geometrickým plánom vyhotoviteľa: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO: 43 468 608, číslo plánu 43468608 – 131/17 zo dňa 13.11.2017, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod číslom 1600/2017 zo dňa 24.11.2017 bol zameraný rozostavaný viacúčelový sklad na:

 • parcele registra „C“, parcelné číslo 710/10, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2.180 m2 a
 • parcele registra „C“, parcelné číslo 710/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 663 m2

ktoré parcely boli rozdelené a boli vytvorené nasledovné parcely:

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/10, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.779 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 609 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/69, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 415 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/70, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 40 m2

všetky v celosti (1/1) vo vlastníctve Úpadcu.

 

Na novovytvorenej parcele číslo 710/69 je postavený rozostavaný viacúčelový sklad v zmysle § 3 ods. 15 zákona číslo 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov; teda stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku, je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

  (ďalej len „Nehnuteľnosť 3“ alebo „Stavba 2“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

(Nehnuteľnosť 1 až 3 ďalej spoločne len „Nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare)

  (Stavba 1 a Stavba 2 ďalej spoločne len „Stavby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Príslušenstvo Stavieb/ súčasť Nehnuteľností:

Popis

Parcelné číslo

Predný plot

 

Studňa

711/3

Vodná prípojka

 

Prípojka kanalizácie

 

Žumpa

711/3

Plynová prípojka

 

Spevnené plochy asfaltové

 

Spevnené plochy zámková dlažba

710/14 

Vonkajšie schody

 

Prekrytie schodov

 

  (ďalej len „Príslušenstvo Stavieb“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

 1. Hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (podiel 1/1):

Popis

Počet kusov

Rok výroby

Stav opotrebovanosti

rozvádzač RH1, RH2

1

2005

použitý 

technológia trafostanice TS0068-187 v časti T1, T2 (kobka 4,5,6,7)(pôvodné označenie: trafostanica TS 0068-909VN, TS-RH2, RH1)

2

2008

použitý

rozvádzač RC 300, bud.s.č. 1915

1

2009

použitý 

  (ďalej len „Hnuteľné veci“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

(Nehnuteľnosti, Príslušenstvo Stavieb a Hnuteľné veci ďalej spoločne len „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 1. Stavby vedené na Okresnom úrade Trenčín, Katastrálny odbor, pre obec Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, v celosti (1/1) vo vlastníctve Úpadcu zapísané na liste vlastníctva číslo 1460:

 

 1. Budova – senník so súpisným číslom 1309 postavená podľa skutočného stavu okrem parcely č. 710/2, ku ktorej nie je právny vzťah evidovaný na liste vlastníctva aj na parcele č. 710/7 (ďalej len ako „Budova – senník“ v príslušnom gramatickom tvare). Parcela č. 710/2, na ktorej je Budova – senník z časti postavená, nie je Predmetom dražby.

 

Stavba je kovovej nosnej konštrukcie jednopodlažná obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora.

Hala pozostáva z výrobných priestorov a vstavenej dvojpodlažnej časti, v ktorej sú v prízemí šatne a umyvárka v poschodí dve kancelárie. Hala je krčkom prepojená s výrobnými priestormi tlačiarne so súp. č. 1915.

Vnútorné omietky vápenné hladké. Keramický obklad je v sprchách pri šatni. Schody do kancelárií kovové. Dvere hladké, vráta plechové. Okná kovové. Podlaha v hale betónová, v šatni guma, v sprchách keramická dlažba. Rozvod vody a kanalizácie je v sociálnych zariadeniach pri šatni. K vybaveniu patria WC, umývadlá a sprchy.

 

 1. Výrobné priestory tlačiarne so súpisným číslom 1915 postavené na parcele č. 710/15 a na parcele č. 710/16, ku ktorej nie je právny vzťah evidovaný na liste vlastníctva (ďalej len ako „Výrobné priestory tlačiarne“ v príslušnom gramatickom tvare). Parcela č. 710/16, na ktorej sú Výrobné priestory tlačiarne z časti postavené, nie je Predmetom dražby.

 

Stavba je sendvičovej samonosnej konštrukcie jednopodlažná obdĺžnikovitého pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora a z budovy – senníka so súp. č. 1309. Stavba je užívaná podľa kolaudačného rozhodnutia vydaného Okresným úradom v Trenčíne č. F 2002/03777-ZVK dňa 07.03.2003.

Hala pozostáva z výrobných a skladových priestorov. Hala je krčkom prepojená s budovou - senníkom so súp. č. 1309. Krytina z pozinkovaného plechu. Vráta plechové. Okná kovové. Podlaha v hale betónová. Elektroinštalácia svetelná a motorická.

 

 1. Výrobná hala tlačiarne so súpisným číslom 1923 postavená na parcele č. 711/1, 711/2 a 711/3 (ďalej len ako „Výrobná hala tlačiarne“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

Stavba je murovaná jednopodlažná pôdorysného tvaru v písmene „L“. Napojená je na elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a plyn. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Stavba prešla opravami a rekonštrukciou.

V podlaží sú tlačiarske dielne, kancelária, kotolňa, plynomerňa, chodba, sklady, šatne, sprchy a WC.

Zastrešenie nad veľkou tlačiarenskou dielňou je z priehradových oceľových väzníkov, nad ostatnou časťou asfaltové pásy. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky vápenné hladké. Vonkajšie úpravy povrchu vápenné omietky. Keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach, sprchách a WC. Dvere hladké a zasklené, vstupné plastové. Okná drevené zdvojené opatrené mrežami. Vráta plechové. Podlaha vo výrobných priestoroch leštený drôtobetón, v kanceláriách a sociálnych zariadeniach keramická dlažba, v skladoch a chodbách guma. Vykurovanie ústredné vykurovacie telesá z oceľových registrov a oceľových radiátorov. Zdroj vykurovania plynové kotle. Elektroinštalácia svetelná a motorická. V budove je rozvod vody a kanalizácie. Plyn je privedený do kotolne. Teplá voda z kotolne. K vybaveniu patria WC, umývadlá, pisoáre a sprchy. Budova má zabezpečené zariadenie.

 

 1. Prevádzková budova so súpisným číslom 2225 postavená na parcele č. 712/2 a 712/3 (ďalej len ako „Prevádzková budova“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

Stavba je murovaná s dvomi nadzemnými podlažiami napojená na elektrickú energiu, vodovod, kanalizáciu a plyn. Prístup do 1. N.P. je zo spevnenej plochy dvora do 2. N.P. vonkajšími s. V roku 2004 vykonaná rozsiahla rekonštrukcia a nadstavba. V 1.N.P. je vstup, sociálne zariadenia, skladovacie priestory, kniháreň, dielňa a kotolňa. V 2.N.P. sú kancelárie, chodba, sociálne zariadenia a nedokončené spoločenské priestory. Krytina na streche je z poplastovaného plechu.

Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky vápenné hladké. Vonkajšie úpravy povrchu vápenné omietky. Keramické obklady sú v sociálnych zariadeniach. Vstupné dvere plastové. Oká v 1.N.P. oceľové a v 2.N.P. plastové. Podlaha v 1.N.P. betónová a keramická dlažba v 2.N.P. keramická dlažba. Vykurovanie ústredné vykurovacie telesá oceľové. Zdroj vykurovania plynový kotol. Elektroinštalácia motorická a svetelná. V budove je rozvod vody a kanalizácie. Plyn privedený do kotolne. Teplá voda z kotolne. K vybaveniu patria WC, umývadlá. Budova má zabezpečené zariadenie.

 

 1. Stavba v obci Trenčín, katastrálne územie Hanzlíková, v celosti (1/1) vo vlastníctve Úpadcu nezapísaná na liste vlastníctva a to:

 

 1. rozostavaný viacúčelový sklad.

 

Geometrickým plánom vyhotoviteľa: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO: 43 468 608, číslo plánu 43468608 – 131/17 zo dňa 13.11.2017, úradne overeným Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pod číslom 1600/2017 zo dňa 24.11.2017 bol zameraný rozostavaný viacúčelový sklad na:

 • parcele registra „C“, parcelné číslo 710/10, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 2.180 m2 a
 • parcele registra „C“, parcelné číslo 710/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 663 m2

ktoré parcely boli rozdelené a boli vytvorené nasledovné parcely:

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/10, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.779 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 609 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/69, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 415 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 710/70, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 40 m2

všetky v celosti (1/1) vo vlastníctve Úpadcu.

 

Na novovytvorenej parcele číslo 710/69 je postavený rozostavaný viacúčelový sklad (ďalej len ako „Rozostavaný viacúčelový sklad“ v príslušnom gramatickom tvare)  v zmysle § 3 ods. 15 zákona číslo 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov; teda stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku, je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

 

Stavba je jednopodlažná oceľovej nosnej konštrukcie obdĺžnikovitého pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. K dodatočnému povoleniu stavby vydalo Mesto Trenčín súhlasné stanovisko dňa 22.10.2012.

Stavba pozostáva z jedného priestoru určeného na skladovanie.

Opláštenie je z panelov zateplených polyuretánovou penou. Strecha je sedlová, krytina zo zateplených panelov. Vonkajšia úprava povrchu syntetický náter. Okná sú plastové, vráta posuvné kovové s dverami. Podlaha betónová s protiprašným náterom. Elektroinštalácia svetelná.

 

 

 

Adresa