Druhá opakovaná dražba 3 izb. bytu v Miloslavove

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 27.05.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Slovenská republika, Nitra, Štefánikova 9, prvé nadzemné podlažie – kancelária dražobníka
Výmera 104,77 m2
Zistená / stanovená hodnota 85 000,00 €
Najnižšie podanie 85 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 25 500,00 €
Obhliadky 09.05.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade  Senec, Katastrálny odbor, pre obec Miloslavov, katastrálne územie Miloslavov, v celosti (1/1) zapísané:

 

  • na liste vlastníctva číslo 1517 ako:

 

  1. byt č. 21
  • na 3.p., vo vchode A, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: bytový dom) so súpisným číslom 556, na parcele registra „C“, číslo 480/320,
  1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 10398/270794 – ín k celku,
  2. spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 10398/270794 – ín k celku k pozemku,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 480/167, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 1266 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 480/320, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 803 m2

vo vlastníctve: Ondrej Pecha, Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra, dátum nar. 23.01.1974, v podiele 1/1.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Dispozičné riešenie:

Bytový dom je postavený na ulici Lesná v obci Miloslavov v časti Alžbetin dvor. Dom má jedno podzemné podlažie (suterén) a štyri nadzemné podlaží (prízemie a  tri poschodia). Podzemné podlažie (suterén) je prístupné z centrálneho schodiska, ako aj z ulice cez garážovú bránu a rampu, nachádzajú sa v ňom spoločné priestory, parkovacie státia a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom má 2 vchody.

Murovaný konštrukčný systém sa realizoval v roku 2006. Nosný systém v domoch tvoria dva navzájom kolmé priečne nosné systémy

Byt č. 21 na 3.poschodí:

Byt sa nachádza na v stredovej sekcii domu na 3. poschodí. Byt pozostáva z dvoch izieb, obytnej haly, kuchynskej časti, predsieňovej časti, kúpeľne, záchodu a technickej miestnosti. Byt je v pôvodnom stave po odstránení kuchynskej linky a mierne zničený čo je zhodnotený v miere poškodenosti v tvorbe rozpočtového ukazovateľa.

Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

Úpravy vnútorných povrchov sú zo sádrovej omietky. Dvere sú vyhotovené ako rámové s výplňou. Podlahy v byte sú zhotovené v obytných miestnostiach z veľkoplošných parkiet a v ostatných miestnostiach z keramickej dlažby. Vykurovanie je vyhotovené ako lokálne s rozvodmi k jednotlivým vykurovacim telesám. Elektroinštalácia je v byte vyhotovená ako svetelná s automatickým istením v byte. Vnútorný vodovod v byte je z plastového potrubia zhotovené prípojky do kuchyne, kúpeľne a WC s meraním spotreby studenej vody. Vnútorná kanalizácia je z plastového potrubia zhotovený odtok zo všetkých zariaďovacích predmetov do zvislých zvodov. Vnútorný plynovod v byte tvorí rozvod zemného plynu s meračom v byte. Teplá úžitková voda je riešená lokálne. V kuchyni nie je inštalovaný žiadny spotrebič a ani kuchynská linka. Vnútorné hygienické zariadenie tvorí plastová vaňa s batériou, umývadlo. V záchode je WC misa. Bytové jadro je murovaná. V byte sa nachádza odvetrávanie malých miestností lokálnymi ventilátormi, rozvody televízie pod omietkou.

Vypočítaná podlahová plocha: 104,77 m2

Bytový dom súpisné číslo 556 je postavený na pozemku rovinatého charakteru na parcele číslo 480/320 v katastrálnom území Miloslavov. Bytový dom sa nachádza cca 25 km do okresného mesta Senec a cca 20 km od centra hlavného mesta Slovenskej republiky v okrajovej časti v časti Alžbetin dvor, v obytných častiach s prevažne bytovými domami a nebytovými stavbami pre administratívu a služby s výbornými dopravnými možnosťami. V blízkosti bytového domu sa nachádza občianska vybavenosť.

Pozemky:

Pozemky zapísané pod parc.č. 480/167 o výmere 1266 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je dvor. Pozemky zapísané pod parc.č. 480/320 o výmere 803 m2 evidovaný ako zastavané plochy a nádvoria so spôsobom využitia pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Adresa