Druhá opakovaná dražba pozemkov – v zmysle územnoplánovacej informácie určených na výstavbu - nachádzajúcich sa v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 26.06.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, 1. poschodie, zasadacia miestnosť – pri Notárskom úrade: JUDr. Tomáš Trella
Výmera 41 383,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 4 260 000,00 €
Najnižšie podanie 3 195 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 26.06.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je súbor vecí skladajúci sa zo zálohu (body G.1., G.2., G.3. a G.4.) a z konkurznej podstaty úpadcu (bod G.5.).

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Záloh č. 1

Nehnuteľnosti vedené príslušným Okresným úradom Bratislava – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okrese: Bratislava IV
 • Obci: Bratislava
 • Mestskej časti Záhorská Bystrica
 • Katastrálnom území: Záhorská Bystrica

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 5514 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3889/2, druh pozemku: ovocný sad, výmera 4581 m2;

 

vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              KZ Invest, s.r.o.

Sídlo :                                   841 04 Bratislava, Suchohradská 6

IČO :                                     36 677 426

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 42394/B

Spoluvlastnícky podiel :    4/8

 

Obchodné meno :              IZ Investment, s. r. o.

Sídlo :                                   821 08 Bratislava, Záhradnícka 72

IČO :                                     44 099 398

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 51628/B

Spoluvlastnícky podiel :    3/8

 

Celkovo v podiele 7/8 – ín k celku.

Záloh č. 2

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okrese: Bratislava IV
 • Obci: Bratislava
 • Mestskej časti: Záhorská Bystrica
 • Katastrálnom území: Záhorská Bystrica

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 4176 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/36, druh pozemku: ovocný sad, výmera 4457 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7237, druh pozemku: orná pôda, výmera 546 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              KZ Invest, s.r.o.

Sídlo :                                   841 04 Bratislava, Suchohradská 6

IČO :                                     36 677 426

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 42394/B

Záloh č. 3

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okrese: Bratislava IV
 • Obci: Bratislava
 • Mestskej časti: Záhorská Bystrica
 • Katastrálnom území: Záhorská Bystrica

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 5489 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/30, druh pozemku: ovocný sad, výmera 515 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/31, druh pozemku: ovocný sad, výmera 5487 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/35, druh pozemku: ovocný sad, výmera 4413 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7238, druh pozemku: orná pôda, výmera 568 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7242, druh pozemku: orná pôda, výmera 923 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7243, druh pozemku: orná pôda, výmera 79 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              KZ Invest, s.r.o.

Sídlo :                                   841 04 Bratislava, Suchohradská 6

IČO :                                     36 677 426

Zápis :                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 42394/B

Záloh č. 4

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okrese: Bratislava IV
 • Obci: Bratislava
 • Mestskej časti: Záhorská Bystrica
 • Katastrálnom území: Záhorská Bystrica

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 6052 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/33, druh pozemku: ovocný sad, výmera 4334 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7240, druh pozemku: orná pôda, výmera 658 m2,

 

v podiele 1/1 k celku, vo vlastníctve:

 

Obchodné meno :              KZ Invest, s.r.o.

Sídlo :                                   841 04 Bratislava, Suchohradská 6

IČO :                                     36 677 426

Zápis :                                   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 42394/B

Konkurzná podstata

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Bratislava – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:

 

 • Okrese: Bratislava IV
 • Obci: Bratislava
 • Mestskej časti: Záhorská Bystrica
 • Katastrálnom území: Záhorská Bystrica

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 2978 ako:

 

 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7227, druh pozemku: orná pôda, výmera 9880 m2,

 

v podiele 1/1 k celku

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 2637 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3889/5, druh pozemku: ovocný sad, výmera 4689 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7229, druh pozemku: orná pôda, výmera 293 m2,

 

v podiele 1/1 k celku

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 5584 ako:

 

 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7232, druh pozemku: orná pôda, výmera 393 m2,

 

v podiele 1/8 k celku

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 2956 ako:

 

 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7244, druh pozemku: orná pôda, výmera 530 m2,
 • parcela registra „E“, parcelné číslo 7245, druh pozemku: vodná plocha, výmera 87 m2,

 

v podiele 11/24 k celku

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 5289 ako:

 

 • parcela registra „C“, parcelné číslo 3883/28, druh pozemku: ovocný sad, výmera 438 m2,

 

v podiele 11/24 k celku

 

vo vlastníctve úpadcu:

 

Obchodné meno :              M-transfer, s.r.o

Sídlo :                                  917 01 Trnava, Hlavná 29

IČO :                                    44 905 483

Zápis :                                  Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 24179/T

Hodnotené nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Záhorská Bystrica mimo intravilán a mimo súvislej zástavby, ako súčasť bývalých ovocných sadov medzi hlavnou trasou diaľnice D2 a cesty cestou I/2, medzi m.č. Záhorská Bystrica a m.č. Lamač severozápadne od centra hl. mesta v lokalite "Františkov majer". V lokalite na konci zástavby m.č. Lamač prevláda zástavba obchodnými centrami, hypermarketmi väčších reťazcov, predajňami áut, prevádzkami služieb a pod. Na opačnej strane cesty I/2 je areál krematória. Lokalita s hodnotenými pozemkami je situovaná  cca 1,0-1,5 km severne od konca zástavby od poslednej križovatky v m.č. Lamač. Pozemky tvoria pozdĺžne pásy rôznej šírky dĺžky cca 250m orientované kolmo na cestu I/2 a diaľnicu D2. Priamy výjazd z diaľnice k lokalite nie je možný, vjazdy sú v územnom pláne riešené cez obslužné komunikácie z cesty I/2. Najbližší diaľničný uzol Lamač je v tesnej blízkosti cca 1,8km. Vzdialenosť do centra Bratislavy je z miesta cca 9km, vzdialenosť do centra m.č. Záhorská Bystrica je cca 3km. Terén je v mieste rovinatý, v mieste je vybudovaný verejný diaľkový rozvod elektriny, vody a plynu s možnosťou napojenia za podmienky výstavby odberných zariadení. Kanalizácia nie je dostupná priamo.

 

Pozemky resp. ich časti reg. "E" tvoria aj zbytkové výmery pozemky za diaľnicou mimo plánovanej zástavby z pôvodných pozemkov reg. "E" situované za diaľnicou ako súčasť ochrannej zelene diaľnice, resp. súčasť väčších poľnohospodárskych komplexov - súčasť parc. reg. "C" č. 3912, 3910/1 bez priameho prístupu.

 

Mestská časť Záhorská Bystrica s cca 3400 obyvateľmi patri k najmenším okrajovým mestským častiam hlavného mesta SR situovaná na západných svahoch Malých Karpát bez priemyselných objektov s prevažujúcou zástavbou rodinných domov s intenzívnou zástavbou nových lokalít pre bývanie. V mieste premáva mestská autobusová doprava.

 

Analýza využitia nehnuteľnosti :

Pozemky sú nezastavané, v zmysle regulatívov územného plánu je zóna definovaná ako zmiešané územie pre obchod a služby viď. územnoplánovacia informácia. 

 

V súčasnosti nie sú pozemky poľnohospodársky využívané. Zbytkové časti pozemkov evidovaných v reg. "E" sú situované za diaľnicou ako ochranná zeleň, časť ako orná pôda.

 

Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

Tvary pozemkov a ich rozloženie neumožňujú ich samostatné využitie, pozemky je nutné vlastnícky a funkčne zlúčiť so susednými parcelami celého záujmového územia, k čomu je nutná majetkoprávna dohoda s ostatnými vlastníkmi pozemkov.

Na pozemkoch sa nachádza neudržiavaný ovocný sad prerastený náletovými drevinami, čo vytvára relatívne hustý porast, ktorého odstránenie predstavuje nákladnú prípravu územia. V mieste nie sú priamo dostupné verejné kanalizačné rozvody. Cez záujmové územie vedie otvorený melioračný kanál, ktorý je nutné prekryť a riešiť ako podzemný. Časti parciel reg. "E" sú zbytkové výmery mimo navrhovanej zástavby. Časť pozemkov je v ochrannom pásme diaľnice v zmysle príslušných ustanovení Cestného zákona.

 

Popis pozemkov:

Pozemky sú hodnotené ako pozemky určené na zástavbu v zóne definovanej v územnom pláne s funkciou obchodu a služieb. Pozemky sú situované v k.ú. a mestskej časti Záhorská Bystrica na území hlavného mesta Bratislavy. Terén je v mieste rovinatý, prístup je možný priamy z verejnej komunikácie - Hodonínskej cesty (cesta I/2). V mieste je možnosť napojenia na vodu, elektrinu a plyn, ale za podmienky vyvolaných investícií do infraštruktúry (prekládky, podtláčky, trafostanice, regulačné stanice...), čo je v podobných lokalitách bežné. Kanalizácia nie je napojiteľná priamo. Samostatné využitie hodnotených pozemkov nie je možné, je nutné ich pričlenenie a zlúčenie do väčšieho celku so susednými pozemkami. Lokalita je dobre prístupná z uzlov tranzitných komunikácií, zároveň je dobre viditeľná z diaľnice pre umiestnenie reklamných pútačov. Jedná sa o prímestskú obchodnú zónu, najbližšie mestské časti (Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica) sú obytné zóny s relatívne vysokou hustotou obyvateľstva.

 

Základné faktory polohy pozemku sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. Z pohľadu hodnotenia sú všetky hodnotené parcely rovnocenné ako súčasť lokality určenej na zástavbu v zmysle územnoplánovacej informácie. Časti týchto pozemkov, ktoré sú v informácii definované ako ochranná zeleň resp. komunikácie tvoria iba okrajové pásy pri diaľnici resp. ceste I/2, ale urbanisticky sa jedná o súčasť celého plošného celku určeného prevažne na funkciu 502 - obchod a služby. Z pohľadu hodnotenia budú pričlenené do tejto skupiny pozemkov

Adresa