NOVÝ TERMÍN Dražba kotolne, komínu a pozemkov - nachádzajúcich sa v k.ú. Nitra

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 13.12.2023 10:00
Miesto konania dražby Štefánikova 9, 949 01 Nitra - prvé vyvýšené nadzemné podlažie – zasadacia miestnosť v kancelárii dražobníka
Výmera 2315,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 308 000,00 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 308 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 15 000,00 €
Obhliadky 27.11.2023 10:00 05.12.2023 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_JHS.pdf

Predmetom dražby je majetok vo výlučnom vlastníctve (podiel 1/1 – ina k celku)  Peter Kiš, rod. Kiš, nar.: 15.03.1972, Bazovského 6, 949 11 Nitra, zabezpečujúci záväzky Úpadcu, a to nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, pre okres: Nitra, obec: Nitra, katastrálne územie: Nitra, zapísané na liste vlastníctva číslo 7427 ako:

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Nová kotolňa súp. č. 40, parc. č. 8029/2, k.ú. Nitra:

Stavba novej kotolne je situovaná v zastavanom území obce, v zástavbe niekoľkých výrobno-prevádzkových stavieb, výrobných hál a objektov občianskej vybavenosti. Stavba sa nachádza v oplotenom areáli, prístup ku stavbe je po vnútro areálovej betónovej komunikácii vo vlastníctve tretích osôb. Prístup ku stavbe nie je právne zabezpečený, na parcele kde sa nachádza vstup do areálu, nie je zriadené vecné bremeno práva prechodu. Avšak podľa rozloženia parciel prístup na pozemky z verejnej komunikácie je technicky možný. Stavba je samostatne stojaci objekt halového typu, má 1.NP úplné a 2.NP (vstavané) čiastočné. Objekt nie je podpivničený. Objekt je v užívaní od roku 1990, do prevádzky bol daný ako kotolňa na tuhé palivo ČSAD Nitra. V roku 1997 bola kotolňa plynofikovaná a prevádzka plynofikácie bola povolená kolaudačným rozhodnutím. Od roku 2009 bola kotolňa mimo prevádzky bez pravidelnej údržby. V roku 2016 bola budova zrekonštruovaná a v súčasnosti slúži ako autoservis, predajňa a kancelárske priestory. Za budovou sa nachádza prístavba garáže a veža, ktorá v súčasnosti nie je využívaná pre svoj pôvodný účel. Budova má niekoľko vstupov. Predný vstup je do predajne. Kancelárske priestory na poschodí sú prístupné bočným vchodom a vnútorným schodiskom. Zadná časť stavby slúžiaca ako autoservis má niekoľko vrátových vstupov z oboch strán budovy. Strecha objektu je plochá, tepelne izolovaná, krytina z pozinkovaného trapézového plechu. Vonkajšia fasáda je vápenná omietka na báze umelých látok, zateplená kompaktným izolačným systémom. Vnútorné povrchy omietky sú vápenné, keramické obklady v sociálnom zariadení. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere sú plastové, hladké, aj plechové s protipožiarnou úpravou. Schodisko betónové, nástupnice z keramickej dlažby. Podlahy keramické, hrubé betónové v autoservise. V sociálnom zariadení sú keramické obklady stien, keramické umývadlá s pákovými batériami, splachovacie záchody, samostatná sprcha so sprchovou batériou.        V objekte sú rozvody požiarnej vody. Stavba je napojená na inžinierske siete: verejný vodovod, kanalizácia, plyn, elektrická energia.

Komín súp. č. 40, parc. č. 8029/3, k.ú. Nitra:

Komín slúžil na odvod spalín z kotolne. Stavba je samostatne stojaci objekt. Do prevádzky bol spustený spolu s kotolňou v roku 1990. Z prevádzky bol vyradený v roku 1997, kedy bola kotolňa prestavaná na plynovú s novými komínmi pre každý plynový kotol. V súčasnosti nie je využívaný pre svoj účel, slúži ako stožiar pre osadenie vysielača mobilného operátora. Technický stav stavby zodpovedá opotrebeniu primeranému veku domu. Základy pravdepodobne tvorí masívna železobetónová pätka, resp. doska. Samotné teleso komína má priemer 3,6m, výšku 66,0m a je vyhotovené ako železobetónový  monolitický plášť s vnútornou výstelkou z nehorľavých tepelnoizolačných materiálov.

Pozemky parc. č. 8029/2, 8029/3, 8029/44, 8029/46, k.ú. Nitra:

Pozemky sa nachádzajú na rozhraní širšieho centra a okrajovej zóny zastavaného územia mesta Nitra, sú situované na rovinatom teréne, v lokalite zastavanej prevažne výrobno-prevádzkovými stavbami a objektmi občianskej vybavenosti. Pozemky sú prístupné po vnútro areálovej účelovej betónovej komunikácii. Vybudované sú všetky inžinierske siete, na ktoré je možnosť napojenia.

Pozemok parc.č. 8029/2 je zastavaný stavbou evidovanou ako nová kotolňa s.č. 40, parc.č. 8029/3 je čiastočne zastavaný komínom s.č. 40.

Pozemky par.č. 8029/44, 8029/46, 8029/3  sú spevnené plochy slúžiace ako areálové komunikácie alebo plochy na parkovanie pri prevádzkovej budove evidovanej ako nová kotolňa s.č. 40.

 Výmera pozemkov spolu: 2.315 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.