Opakovaná dražba 3izb. bytu v Pezinku

Stav Aktuálna
Dátum dražby 16.07.2019 - 10:30
Miesto konania dražby Hotel Kriser, Tehelná 4,902 01 Pezinok - Salónik
Výmera 68,85 m2
Zistená / stanovená hodnota 34 200,00 €
Najnižšie podanie 30 780,00 €
Minimálne prihodenie 1 500,00 €
Dražobná zábezpeka 9 200,00 €
Obhliadky 27.06.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Pezinok, Katastrálny odbor, pre obec Pezinok, katastrálne územie Pezinok, zapísanej na:

 

  • liste vlastníctva číslo 4659 ako:

 

  1. byt číslo 6
  • na 3.p., vo vchode 1. mája 45, nachádzajúci sa v
  • bytovom dome (popis stavby: Bytový dom) so súpisným číslom 2676 na parcele registra „C“ číslo 3510/14,
    1. podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 7126/340800 – ín k celku,
    2. spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 7126/340800 - ín k celku k pozemku :
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3510/14, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 415 m2;

 

vo vlastníctve:

Meno a priezvisko :                   Arnošt Mészáros

Rodné priezvisko :                    Mészáros

Adresa :                                   1. mája 2676/45, 902 01 Pezinok

 

a manželky

 

Meno a priezvisko :                   Anna Mészárosová

Rodné priezvisko :                    Lošonská

Adresa :                                   1. mája 2676/45, 902 01 Pezinok

 

Vlastnícky podiel:                    1/1 (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov)

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako leží a stojí.

Dispozičné riešenie:

Bytový dom je postavený na ulici 1. mája v meste Pezinok. Dom má trinásť nadzemných podlaží (prízemie advanásť poschodí). Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory a pivnice bytov a komunikačné priestory. V nadzemných podlažiach sú umiestnené byty. Dom je bodová panelová stavba.

 

Byt sa nachádza na v krajnej sekcii domu na 3.p. Byt pozostáva z troch izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne, záchodu a pivnice umiestnenej na prízemí. Súčasťou Bytu je jeho vnútorné vybavenie, ktoré tvorí najmä: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, bytové prípojky a k nim príslušné zariaďovacie predmety, zvonček, domáci telefón, vodomery a poštová schránka.

 

Podlahová plocha bytu bez pivnice: 68,85 m2

Komora: 2,08 m2

Balkón: 3,99 m2

Adresa