Opakovaná dražba 3izb. rodinného domu v obci Dolné Sľažany

Stav Ukončená
Dátum dražby 07.12.2017 - 09:00
Miesto konania dražby zasadacia miestnosť v sídle dražobníka Kmeťkova 30, Nitra
Zistená / stanovená hodnota 31 400,00 €
Najnižšie podanie 25 120,00 €
Minimálne prihodenie 500,00 €
Dražobná zábezpeka 2 500,00 €
Obhliadky 20.11.2017 - 09:00 21.11.2017 - 09:00
Zodpovedná osoba JUDr. Juraj Tibenský

Predmet dražby:
- nehnuteľnosti s príslušenstvom evidované na LV číslo 580 pre katastrálne územie Dolné Sľažany, obec
Sľažany, okres Zlaté Moravce, ako parcela registra „C“ číslo 109/2 záhrady o výmere 2292 m2 a parcela registra
„C“ číslo 109/1 zastavené plochy a nádvoria o výmere 1144m2 a na nej stavba - rodinný dom so súpisným číslom
444, v celku v podiele 1/1.

Označenie a opis predmetu dražby a jeho stav :
Jedná sa o prízemný nepodpivničený objekt obdĺžnikového pôdorysu s valbovo-sedlovou
strechou. Rodinný dom pozostáva z 3 izieb, kuchyne, špajze, kúpeľne s WC, komory a chodby. Základy
sú betónové bez izolácie, deliace konštrukcie z nepálenej tehly, vnútorné omietky vápenné hladké. Okná
prevažne plastové s izolačným dvojsklom, podlahy obytných miestností prevažne doskové, dlažby a
podlahy ostatných miestností prevažne betónové, ústredné vykurovanie teplovodné oceľovými
radiátormi, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod teplej a studenej vody z pozinkovaného
potrubia, zdroj teplej vody – elektrický zásobníkový ohrievač, zdroj vykurovania – kotol UK na plyn.
Kanalizácia z rodinného domu je do žumpy. Vybavenie kuchyne – sporák plynový s elektrickou rúrou,
kuchynská linka z materiálov na báze dreva, vnútorné vybavenie – vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo,
3 ks vodovodné batérie, záchod splachovací, vnútorné obklady kúpeľne, vane a kuchyne, elektrický
rozvádzač s poistkami. Predpokladaná životnosť rodinného domu je 100 rokov. K rodinnému domu
patria aj dve vedľajšie stavby. Stavba č. 1 pozostáva z dvoch miestností, ktoré slúžia pre skladové účely.
Stavba č. 2 v minulosti slúžila ako stodola. V suteréne sa nachádza kopaná studňa.
Predmet dražby sa draží v stave v akom stojí a leží.

 

Adresa
č.444
Dolné Sľažany