Opakovaná dražba administratívnej budovy a pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Tuchyňa

Dražba
Stav Ukončená
Dátum dražby 15.07.2024 11:00
Miesto konania dražby Kultúrno spoločenský dom Klobušice, Okružná 55, 019 01 Ilava-Klobušice, prízemie, hlavná sála
Výmera 263,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 300 967,36 €
Zloženie zábezpeky
Najnižšie podanie 328 562,07 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,88 €
Obhliadky 28.06.2024 11:00
Zodpovedná osoba Mgr. Michaela Viskupová
Súbory na stiahnutie Znalecký posudok_0.pdf Oznámenie o opakovanej dražbe -MUNUS_Tuchyňa.pdf

PREDMETOM DRAŽBY JE:

A: nehnuteľnosť v podiele  ½ oboch vlastníkov k celku vedená na Okresnom úrade Ilava, katastrálny odbor, pre obec Tuchyňa, katastrálne územie Tuchyňa, zapísaná na liste vlastníctva číslo 92 ako:

- parcela registra „C“, parcelné číslo 502/4, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 176 m2,

- parcela registra „C“, parcelné číslo 502/6, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 87 m2.

 

B: nehnuteľnosť  v podiele 1/1 k celku vedená na Okresnom úrade Ilava, katastrálny odbor, pre obec Tuchyňa, katastrálne územie Tuchyňa, zapísaná na liste vlastníctva číslo 2791 ako:

-Administratívna budova (popis stavby: Administratívna budova) so súpisným číslom 404, na parcele registra „C“ číslo 502/6,

 

Právny vzťah k pozemku parcelné číslo 502/6 pod stavbou s.č. 404 je evidovaný na liste vlastníctva č. 92.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

OPIS PREDMETU DRAŽBY:

Administratívna budova s.č. 404 na pozemku p.č. KN-C 502/6 sa nachádza v centre obce, na hlavnej ulici obce Tuchyňa. Je to samostatne stojaca murovaná budova, ktorá ma 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, s plochou strechou. Podzemné podlažie je zaizolované proti vode a zemnej vlhkosti, zasypané do úrovne jestvujúceho upraveného terénu. Podlažie je technické, kde je technická miestnosť, v ktorej je centrálne umiestnené zariadenia vykurovania, centrálna jednotka počítačovej siete, elektrickej inštalácie, rekuperácie. Ďalej v podlaží je sklad, umyváreň a miestnosť pre upratovačku. V nadzemných podlažiach sú kancelárske priestory so sociálnymi zariadeniami. Administratívna budova je napojená na verejný vodovod, kanalizácia je do žumpy, je napojená na elektrickú sieť, na plyn. Má prípojku telefónu, dátovú sieť, domáci telefón, rozvod TV signálu, má elektronickú požiarnu signalizáciu, bleskozvod. Budova má zdroj vykurovania tepelné čerpadlo typ Nibe zemvoda, s geotermálnymi vrtmi v počte 2 ks, hĺbky 90m. Tepelné čerpadlo je s ekvitermickou reguláciou upravujúcou teplotu vody vykurovania na základe vývoja vonkajšej teploty. Ďalej je aj zálohový zdroj vykurovania a to kondenzačný kotol na zemný plyn zn. Immergas. Vykurovanie v celej budove je teplovodné, podlahové, príprava teplej úžitkovej vody je zásobníkovým ohrievačom vody napojenom na tepelné čerpadlo, s akumulačnou nádržou. Celá budova je vybavená riadeným vetraním rekuperáciou Zehnder, ďalej je zabezpečovacie zariadenie, kamerový systém, elektronicky ovládané vonkajšie žalúzie, elektronicky ovládané osvetlenie. Na streche budovy je meteostanica, ktorá je prepojená s vnútorným elektronicky riadenými procesmi vykurovania, rekuperácie, osvetlenia. Budova je inteligentnou, s elektronickým integrovaním riadením budovy. Jedná sa o nízkoenergetický dom, s nulovou potrebou na vykurovanie a s minimálnymi nárokmi na spotrebu elektrickej energie. Administratívna budova je bodovou s nadštandardným technickým riešením, technickým vybavením. Pri budove je parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Administratívna budova bola daná do užívania v roku 2018.

Pozemok p.č. KN-C 502/6 je zastavaný administratívnou budovou s.č. 404. Pozemky sú v obci Tuchyňa v centre obce na hlavnej ulici v zástavbe rodinných domov. Pozemky sú rovinaté, prístup je priamo z miestnej komunikácie.

Výmera pozemkov spolu: 263 m2.

Podrobnejší Opis predmetu dražby je uvedený v znaleckom posudku.