Opakovaná dražba areálu vo Zvolene

Stav Ukončená
Dátum dražby 09.04.2019 - 10:45
Miesto konania dražby Slovenská republika, Zvolen, Stráž 223, sídlo správcu – Navrhovateľa, Veľká zasadacia miestnosť na 3. poschodí
Zistená / stanovená hodnota 271 000,00 €
Najnižšie podanie 135 500,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 40 650,00 €
Obhliadky 25.03.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Zvolen, katastrálny odbor, pre okres Zvolen, pre obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, vo výlučnom vlastníctve úpadcu Fortena s.r.o. "v konkurze", Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO :   36 624 683:

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 8003 ako:
  • Budova obchodu a služieb (popis stavby: Lahôdkárska výrobňa) so súpisným číslom 1486, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/5,
  • Priemyselná budova (popis stavby: Halový sklad č. 3) so súpisným číslom 4697, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/24,
  • Priemyselná budova (popis stavby: Sklad č. 7) so súpisným číslom 4701, postavená na parcele registra „C“ parcelné číslo 2139/25,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/5, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 756 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/24, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 389 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/25, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 39 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/26, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 853 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/33, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 290 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/34, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/45, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 469 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/66, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 860 m2,

 

 • zapísané na liste vlastníctva číslo 4648 ako:
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 546 m2,
 • parcela registra „C“, parcelné číslo 2139/53, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1764 m2.

Pozemky ležia v zastavanom území mesta Zvolen mimo centra veľa Jesenského ulice. Na par.č. 2139/5 stojí lahôdkárska výrobňa súp.č. 1486, na par.č. 2139/24 stojí halový sklad č. 3, na par.č. 2139/25 stojí sklad. č. 7. Ostatné parcely sú pozemky pri stavbách. Dostupnosť do centra mesta je do 5 minút cesty autom. K zastávke autobusu je to do 5 minút cesty pešo. V mieste je rozvod verejného vodovodu, kanalizácie a plynu. Pozemky sú v rovinatom teréne.

 

Lahôdkárska výrobňa súp.č. 1486 stojí na pozemku par.č. 2139/5 v k.ú. Zvolen. Stavba je murovaná s podzemným podlažím a nadzemným podlažím. Napojená je na elektrickú energiu, verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Dispozičné riešenie: v podzemnom podlaží sú skladovacie priestory. Výmera je 145,86 m2. V nadzemnom podlaží je predajňa a sociálne zariadenia. Výmera je 645,62 m2.

Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o murovanú stavbu z tehlového muriva, stropy sú železobetónové monolitické, strecha plochá  dvojplášťová, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske  konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. V sociálnych miestnostiach keramické obklady, podlahy sú v podzemnom podlaží s cementovým poterom, v nadzemných podlažiach prevažne z keramických dlažieb, v sociálnych miestnostiach keramická dlažba. Okná sú drevené zdvojené. Vnútorné konštrukcie a vybavenie budovy je v štandardnom vyhotovení. Objekt má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové.

 

Halový sklad č.3 súp.č. 4697 stojí na par.č. 2139/24 v k.ú. Zvolen. Stavba je jedno podlažná zo železobetónového skeletu. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Výmera je 367,96 m2. Dispozičné riešenie: Stavba pozostáva zo skladovacích priestorov. Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o montovaný železobetónový objekt s murovanými výplňovými konštrukciami, základy sú betónové pätkové a pásové, stropné konštrukcie sú železobetónové prefabrikované, strecha je plochá, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, podlahy sú betónové s cementovým poterom, okná jednoduché oceľové, vstupné dvere a vráta plechové. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, svetelnú aj motorickú, vnútorné konštrukcie sú v štandardnom vyhotovení, ostatné vnútorné vybavenie sklad nemá.

Sklad č. 7 súp.č. 4701 stojí na par.č. 2139/25 v k.ú. Zvolen. Stavba je jedno podlažná zo železobetónového skeletu. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup je zo spevnenej plochy dvora. Dispozičné riešenie: Stavba pozostáva zo skladovacích priestorov. Konštrukčné riešenie: Konštrukčne ide o murovaný objekt, základy sú betónové pásové, zvislé konštrukcie murované tehlové, strecha je plochá, krytina  živičná, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vonkajšie aj vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, podlahy sú betónové s poterom, okná sú jednoduché drevené s mrežami, vstupné dvere a vráta plechové. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, svetelnú aj motorickú, má  prípojku vody, vnútorné konštrukcie s v  štandardnom vyhotovení, ostatné vnútorné vybavenie sklad nemá. Výmera je 44,14 m2.

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

 

Informácia pre účastníkov dražby: predmet dražby je predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH.

 

Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH,  povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia a to v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, teda vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch sa pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby týmto zároveň oznamuje vydražiteľovi, že dodanie predmetu dražby nebude oslobodené od dane podľa § 38 ods. 1 Zákona o DPH, za predpokladu, že spĺňa podmienky na oslobodenie od dane.

Najnižšie podanie

135.500,- EUR bez DPH

Minimálne prihodenie

5.000,- EUR

Dražobná zábezpeka

a) výška

40.650,- EUR

 

 

Adresa