Opakovaná dražba chatky v Bratislave - Vinohrady

Stav Ukončená
Dátum dražby 17.10.2018 - 10:00
Miesto konania dražby Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, Notársky úrad: JUDr. Tomáš Trella, 1. poschodie , zasadacia miestnosť: zasadačka Bratislava
Výmera 32,64 m2
Zistená / stanovená hodnota 109 000,00 €
Najnižšie podanie 90 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 10 000,00 €
Zodpovedná osoba Ing. Daša Fogelová

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Bratislava, Katastrálny odbor, pre obec Bratislava, mestská časť Nové Mesto, katastrálne územie Vinohrady, zapísanej na:

  • liste vlastníctva číslo 5367 ako:
  • iná budova so súpisným číslom 3769, na parcele registra “C“ číslo 18437/34,
  • samostatne stojaca garáž so súpisným číslom 13571, na parcele registra „C“ číslo 18437/81,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/33, druh pozemku: Záhrady, výmera: 250 m2,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/34, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 28 m2,
  • parcela registra “C“, parcelné číslo 18437/81, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera: 24 m2; v podiele 1/1.

 

Záhradkárska chatka, súp. č. 3769, je vybudovaná vo svahu na pozemku parc.č. 18437/34 s príslušenstvom na pozemku parc.č. 18437/33, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave mestskej časti Nové Mesto na Neronetovej ulici. Záhradkárska chatka bola daná do užívania dočasným kolaudačným rozhodnutím zo dňa 13.11.1978.

Dispozičné riešenie:

Ide o jednopodlažný objekt, ktorý je čiastočne podpivničený, so sedlovou strechou. Suterén (1.PP) pozostáva zo skladu. Prízemie (1.NP) pozostáva zo zádveria, chodby, dvoch izieb a WC. Záhradná chatka je napojená na verejný rozvod vodovodu, kanalizácie a elektriny.

Zastavaná plocha 1.PP: 5,4 m2

Zastavaná plocha 1.NP: 27,24 m2

Súčasťou dražby je aj Garáž, súp. č. 13571,ktorá je vybudovaná na pozemku parc.č. 18437/81, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave mestskej časti Nové Mesto na Neronetovej ulici.

Zastavaná plocha: 24,7 m2

Celková výmera pozemku: 302 m2

 

 

Adresa