Opakovaná dražba polyfunkčného domu, garáže a pozemkov v obci Holíč, okres Skalica

Nachádzate sa tu

Stav Ukončená
Dátum dražby 07.02.2019 - 10:00
Miesto konania dražby Savoy Courtyard, Mostová 2, 811 02 Bratislava - Staré Mesto, 1. poschodie, zasadacia miestnosť – pri Notárskom úrade: JUDr. Tomáš Trella
Výmera 1 232,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 568 000,00 €
Najnižšie podanie 284 000,00 €
Minimálne prihodenie 5 000,00 €
Dražobná zábezpeka 49 790,90 €
Obhliadky 22.01.2019 - 10:00
Zodpovedná osoba Mgr. Jana Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Skalica, katastrálny odbor, pre obec Holíč, katastrálne územie Holíč, vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (1/1), zapísané na liste vlastníctva číslo 4320 ako:

 

  • samostatne stojaca garáž (popis stavby: garáž) so súpisným číslom 3250, na parcele registra „C“, číslo 3781/9,
  • budova obchodu a služieb (popis stavby: polyfunkčný dom) so súpisným číslom 567, na parcele registra „C“, číslo 3781/2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 511 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2091 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 511 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 440 m2,
  • parcela registra „C“, parcelné číslo 3781/9, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 157 m2,
  • parcela registra „E“, parcelné číslo 922, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 129 m2,
  • parcela registra „E“, parcelné číslo 923, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 122 m2.

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Garáž  súp. č. 3250 na parc. č. 3781/9 v k. ú. Holíč

Garáž súp. č.  3250 bola postavená v roku 2005. Dispozične pozostáva z jednej miestnosti  garáže a 1 miestnosti skladu. Je zo objekt s jedným nadzemným podlažím so sedlovou   strechou s krytinou z pálených škridiel.  Základy sú betónové, nosné konštrukcie sú murované tehlové hrúbky 30 cm. Strop je drevený trámový  s rovným omietaným pohľadom. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Vnútorné omietky sú hladké, vonkajšie omietky sú brizolitové. Podlahu tvorí cementový poter.  Garážové vráta sú rolovacie plastové. Garáž  je napojená na  elektrickú energiu.

Zastavaná plocha: 153,25 m2

 

Polyfunkčný dom súp. č. 567 na parc. č. 3781/2 v k. ú. Holíč

Polyfunkčný dom súp. č. 567 je stavba s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami.

Doklad o veku nebol poskytnutý. Vek stavby sa opiera na ZP č. 133/2017 - vypracoval Ing. Ľudovít Jurík. Projekt  - Polyfunkčný objekt ul. Štúrova Holíč bol vypracovaný v roku 2004. 

 

1. Základy vrátane zemných prác:    pásy z betónu prekladaného kameňom, s izoláciou proti zemnej vlhkosti

2. Zvislé konštrukcie: murované zo siporexových kvádrov, deliace konštrukcie  siporexové priečkovky

3. Stropy: železobetónové

4. Zastrešenie bez krytiny: Drevený pultový

5. Krytina strechy: plechová, zateplená

6. Klampiarske konštrukcie: Žľaby a zvody  z pozinkovaného plechu.

7. Úprava vnútorných povrchov: cementový poter

8. Úprava vonkajších povrchov: cementový poter

9. Vnútorné keramické obklady: v kuchynke, sociálnych zariadeniach

10. Schody: s povrchom z keramickej dlažby

11. Dvere: drevené

12. Vráta: nie sú

13. Okná: plastové

14. Povrchy podláh: laminátová plávajúca podlaha, ostatné keramické dlažby

15. Vykurovanie: ústredné teplovodné, zdroj plynový kotol

16. Elektroinštalácia: Svetelná i motorická.

17. Bleskozvod: Áno.

18. Vnútorný vodovod: áno, plastový

19. Vnútorná kanalizácia: áno , plastová

20. Vnútorný plynovod: áno

21. Ohrev teplej vody: plynový zásobníkový ohrievač

22.Vybavenie kuchýň: linka s nerezovým drezom

23. Vnútorné hygienické zariadenia:  pre mužov a ženy, pre reštauráciu, pre administratívu, obchody, sklady

24. Výťahy: nie sú.

Zastavaná plocha: 1PP: 487,45 m2; 1NP: 411,02 m2; 2NP: 333,85 m2

 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej polohe zastavaného územia  mesta Holíč. Okolie je tvorené prevádzkovými budovami, rodinnými domami. V lokalite je možnosť napojenia na všetky inžinierske siete. Centrum mesta je vo vzdialenosti cca  2 km.

 

Pozemky:

Pozemky sa nachádza  v zastavanom území obce Holíč v okrajovej polohe.  Prístup k pozemkom   je od obecnej spevnenej plochy.   Pozemok je napojený na obecný vodovod,  odkanalizovanie je riešené do obecnej kanalizácie, sú napojené  na zemný  plyn.   Pozemky sú mierne svahovité. Prístup k pozemkom je po obecnej spevnenej komunikácii. Celková výmera pozemkov: 3.710 m2

 

Vlastník predmetu dražby je platiteľ v zmysle § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Najvyššie podanie urobené na dražbe (resp. cena dosiahnutá vydražením) sa bude považovať za cenu bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „daň.)

Informácia pre účastníkov dražby za predpokladu, že dodanie tovaru, ktorý je predmetom dražby bude predmetom dane v zmysle § 2 ods. 1 Zákona o DPH: Ak vydražiteľ je platiteľom v zmysle Zákona o DPH a predmetom dražby je dodanie tovaru, kde povinnosť platiť daň sa prenáša na platiteľa, ktorý je príjemcom plnenia v zmysle § 69 ods. 12 Zákona o DPH, vlastník predmetu dražby prenáša povinnosť platiť daň na vydražiteľa, najvyššie podanie (cena dosiahnutá vydražením) sa nebude zvyšovať o daň. V ostatných prípadoch vlastník predmetu dražby pripočíta k najvyššiemu podaniu daň. Vlastník predmetu dražby vyhotoví faktúru v zmysle príslušných ustanovení Zákona o DPH a doručí ju vydražiteľovi poštovým doručovateľom.

Adresa