Opakovaná dražba rodinného domu v obci Hažín nad Cirochou

Stav Aktuálna
Dátum dražby 28.08.2019 - 13:00
Miesto konania dražby 080 01 Prešov, Slovenská 69, Notársky úrad JUDr. Ján Marušin, 2.poschodie, č.dv.212
Výmera 240,91 m2
Zistená / stanovená hodnota 48 300,00 €
Najnižšie podanie 43 500,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 13 000,00 €
Obhliadky 12.08.2019 - 13:15
Zodpovedná osoba Ďurišová
Súbory na stiahnutie

Predmetom dražby je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve Úpadcu v podiele 1/2 a tretej osoby (Viera Kravecová, rod. Čačová, nar. 17.01.1966, 067 83 Hažín nad Cirochou, Hažín nad Cirochou 199) v podiele 1/2, vedená na Okresnom úrade Humenné, katastrálny odbor pre okres Humenné, obec Hažín nad Cirochou, katastrálne územie Hažín nad Cirochou zapísaná na liste vlastníctva číslo 1318 ako:

 

•           rodinný dom (popis stavby: Dom) so súpisným číslom 199, na parcele číslo 61/1,

•           parcela registra „C“, parcelné číslo 61/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1475 m2.

 

(ďalej len „Nehnuteľnosť“ alebo „Predmet dražby“ v príslušnom gramatickom tvare)

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom č.s. 199, parc. č. 61/1, čiastočne podpivničený, s jedným podzemným, jedným nadzemnými podlažím a podkrovím. Podľa poskytnutých podkladov zadávateľom, príloh k znaleckému posudku č. 15/2011, vypracovaný Ing. Mariánom Výhonským a poskytnutej foto dokumentácie v 1. p.p.  sa nachádza jedná miestnosť prístupná z vonkajšej strany rodinného domu betónovým schodiskom. V 1. n.p. sa nachádza zádverie, chodba, 3 x izba, kuchyňa, komora, schody do podkrovia, kúpeľňa, WC a kotolňa v podkroví sa nachádza chodba, sklad a dve izby. V 1. n.p. v kuchyni kuchynská linka na báze dreva dl. 5,2 m s nerezovým drezom, plynový sporák s odsávačom pár, v kúpeľni plastová rohová vaňa a umývadlo, keramický obklad stien a podláh, WC kombinované s umývadlom a keramickým obkladom, v kotolni plynový kotol a zásobník na teplú vodu. Dvere v 1. p.p., 1. n.p. a podkroví hladké plné alebo zasklené, okná plastové zdvojené, podlahy obytných miestností v 1. n.p. a podkroví drevené palubové, ostatných miestností prevažne drevené palubové, ústredné vykurovanie teplovodné s oceľovými panelovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná, rozvody vody z pozinkovaného potrubia teplá a studená, rozvody plynu, strecha hambálkový krov z asfaltových šindľov v poškodenom stave na 80%, potrebná výmena, klampiarske konštrukcie strechy a ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky brizolitové. Zastavaná plocha: 1 PP - 21,48 m2, 1 NP - 143,78 m2, 1. Podkrovie - 75,71 m2. Garáž: Jedná sa garáž s dielňou za rodinným domom na parcele č. 61/1 bez súpis. č.  Stavba je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, nie je zapísaná v LV, pozostáva z jedného nadzemného podlažia. Vráta drevené, podlaha cementový poter, dvere hladké, rozvod elektroinštalácie. Stavba postavená a užívaná od roku 1998. Údržba primeraná veku. Zastavaná plocha je 48,42 m2.

Adresa
Hažín nad Cirochou 199
06783 Hažín nad Cirochou