Opakovaná dražba výrobné priestroy v obci Plaveč

Stav Ukončená
Dátum dražby 04.04.2018 - 12:30
Miesto konania dražby Prešov, Jarková 31,Notársky úrad JUDr. Eva Loumová
Výmera 1 630,00 m2
Zistená / stanovená hodnota 295 000,00 €
Najnižšie podanie 118 000,00 €
Minimálne prihodenie 1 000,00 €
Dražobná zábezpeka 35 400,00 €
Obhliadky 19.03.2018 - 13:00
Zodpovedná osoba Ing. Jana Tomanová

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vedená na Okresnom úrade Stará Ľubovňa, Katastrálny odbor, pre obec Plaveč, katastrálne územie Plaveč, zapísaná na:

 liste vlastníctva číslo 1805 ako:
 budova obchodu a služieb (popis stavby: výrobné priestory čalúnickej dielne), so súpisným číslom 304, na parcele registra „C“, číslo 803/2,
 parcela registra „C“, parcelné číslo 803/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 317 m2,
 parcela registra „C“, parcelné číslo 803/2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, výmera 1009 m2.
v podiele 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

 

Opis predmetu dražby:

Predmetom ohodnotenia je budova, ktorej pôvodná časť bola uvedená do užívania v roku 1983 ako "Pohostinstvo" a v roku 2005 sa zrekonštruovala na " Čalúnicku dielňu," ku ktorej bola v roku 2005 prevedená prístavba. V roku 2008 bola budova zrekonštruovaná z pôvodnej čalúnickej dielne na "Centrum obchodu a služieb". Podľa vyhlásenia vlastníka nehnuteľnosti budova bola v prevádzke až do roku 2010. V deň obhliadky sú v prevádzke iba " Potraviny AGROMILK." Objekt je napojený na všetky inžinierske siete: verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická sieť a zemný plyn.
Stavebno - technický popis budovy :
Pôvodná budova: časť budovy má jedno nadzemné podlažie, je čiastočne podpivničená. Budova je založená na betónových základoch z monolitického betónu, izolácia proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo je murované z tehál plných pálených, deliace priečky sú takisto murované z tehál. Strop nad suterénom je klenbový, strop nad prízemím je betónový do oceľ. profilov. Strecha je väznicová valbová, strešná krytina a klamp. konštrukcie sú prevedené z oceľového pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšia fasáda je zateplená systémom TERRANOVA. Podlahy v budove sú nové z keramickej dlažby v časti priestorov aj protišmykové dlažby. Okná sú drevené zdvojené, dvere hladké plné v oceľ. zárubni.
Prístavba: Jednopodlažný prízemný objekt čiastočne podpivničený. Základy - betónové pätky a betónové pasy. Časť zvislej nosnej konštrukcie tvorí aj obvodová stena hrúbky 400 mm z tvárnic YPOR. Deliace priečky sú murované z tvárnic YPOR. Strešná konštrukcia objektu je sčasti sedlová, sčasti pultová. Strešná krytina ako aj klampiarske konštrukcie sú prevedené z oceľ. pozinkovaného plechu. Podhľady stropov sú prevedené zo sadrokartónových dosák so zabudovaným osvetlením.
Zatriedenie stavby: z hľadiska konštrukcie sa jedná o budovu, nie o halu
Stavebno-technický stav: v čase šetrenia je budova mimo prevádzky, bez údržby.

 

Adresa
Námestie SNP 304
06544 Plaveč